15 11 54,58 f 15.907,53 2.342,13 25.633,49 f 47.655,91 f 1.102,08 f 31.523,52 ADMINISTRATIEF OVERZICHT DER REKENING OVER 1936. 267,96 1.313,78 2.067.14 69,30 11.489,92 3.272,99 Van de Baten werden hooger: Art. I. „Vergoeding voor het onderhou den van beplantingen bij Gemeente- gebouwen” Art. II. „Vergoeding voor het onderhou den van wandelplaatsen en plant soenen” Art. VII. „Opbrengst kweekerijen” Art. VIII. „Inhoudingen voor gebruik van dienstwoningen door het perso neel” Art. X. „Bijzondere inkomsten” Omtrent de rekening over 1936 kan het volgende worden opgemerkt. Volgens de bedrijfsrekening bedroegen de Lasten en Baten in totaal elk f 682.154,97, zoodat de rekening evenals de begroe ting zonder saldo sluit. In vergelijking met de rekening over 1935 is het eindcijfer over 1936, voor zoover betreft de Lasten en Baten van den Gewonen Dienst, f 31.523,52 lager. Van de Baten werden in vergelijking met 1935 lager: Art. III. „Vergoeding voor het onderhouden van de beplantingen op de Algemeene Begraafplaats en voor hulp bij het delven van graven” Art. IV. „Vergoeding voor het aanbrengen enz. van beplantingen bij Gemeentegebouwen” Art. V. „Vergoeding voor het aanbrengen enz. van openbare beplantingen” Art. VI. „Vergoeding voor uitkeeringen voor de arbeidstherapie” Art. IX. „Rente van kasgeld, disconto enz.” Art. XI. „Verhaal van pensioensbijdragen” Art. XII. „Verhaal van premie Ziektewet” Art. XIII. „Verrekening der te veel omgeslagen bedrijfskosten” 86,48 180,92 --16.132,39 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 265