15 12 f 31.523,52 In de netto-kosten der kweekerijen, welke f 2.913,90 bleven beneden het daarvoor oorspronkelijk in de begrooting geraamde bedrag, werd voor bijna 185 vergoeding gevonden in de op brengst van het afgeleverde en verhuurde plantenmateriaal. Zooals gebruikelijk, is ook thans de aanwezige voorraad boomen, heesters enz. voorzichtigheidshalve in de balans opge nomen tegen 50 van de verkoopswaarde. Van de Lasten werden lager: Art. I. „Onderhoudswerken” Art. II. „Overige werken” Art. III. „Uitkeeringen voor de arbeidstherapie” Art. IV. „Kweekerijen” Art. V. „Onderhoudskosten” Art. VI. „Algemeene onkosten” Art. VII. „Renten” Art. VIII. „Afschrijvingen” Art. X. „Te verrekenen bedrijfskosten” f 5.398,68 15.213,74 243,60 588,89 589,49 5.169.33 2.179,33 220,95 1.919,51 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 266