15 15 15 14 670,- I IVII. Onderhoudswerken Overige werken voor i beidstherapie I n. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. 1KENING. I. BED RIJ BATEN. LASTEN. iArt. Art. Oorspronkelijk. Oorspronkelijk. I. Gewone Dienst. 1. f f 1 f f f 17.070,— f 15.026,59 n 17.470,— de ar il. w 453.575 441.445,— 434.629,19 H n 2.984,55 3.880,— 4.000,— n IV. 481.4- u 4.381,91 5.000,— 5.000,— n n n V. 152.015,84 130.035,— 127.361,38 VI. 600,— 637,50 600,— IX. n 39.400,— 37.984,57 39.400,— n n n XII. Memorie 132,25 n lil. 670,— 668,59 n n 682.154,9] f f 702.000 f 711.330,84 f 702.000,— 682.154,97 f Gezien: n n D n T) 6.600,— 2.000,— w D W 7.650,— 35.000 IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Werkelijk bedrag. Fill. X. XI. Werkelijk bedrag. 6.760,97 39.994,08 10.159,52 1.433,87 301.737,51 102.955.71 6.146,31 21.686,1( 11.092.41 198.603,41 25.769.01 13.682,91 De Administrateur, H. P. VERBEEK. Kweekerijen Onderhoudskosten Algemeene onkosten Renten Afschrijvingen Onvoorzien Te verrekenen bedrijfskos ten 1936 De Directeur, S. G. A. DOORENBOS. 7.650,— 35.000,— 312.200,— 95.500,— 304.000,— 111.601,06 6.600,— 2.000,— 6.950,— 23.700,— 12.800,— 208.900,— 22.500,— 14.250,— 6.629,78 H n I BEGROOT: Na wijziging bij i besluiten van B. en W. en van deni Gemeenteraad. BEGROOT: Na wijziging bij besluiten van B. en W. en van den Gemeenteraad. I. III. I Uitkeeringen 6.950,— 24.600,- 13.000,— 213.000,— 22.500,— 14.250,— Memorie. van premie Ziekte III. I. Gewone Dienst. Vergoeding voor het onder houden van beplantingen bij Gemeentegebouwen Vergoeding voor het onder houd van wandelplaatsen en plantsoenen Vergoeding voor het onder houden van de beplantin gen op de Algemeene Be graafplaats en voor hulp bij het delven van graven Vergoeding voor het aan brengen enz. van beplan tingen bij Gemeentege bouwen Vergoeding voor het aan brengen enz. van openbare beplantingen Vergoeding voor uitkeerin gen voor de arbeidsthe- rapie Opbrengst kweekerijen Inhoudingen voor gebruik van dienstwoningen door het personeel Rente van kasgeld, disconto enz Bijzondere inkomsten Verhaal van pensioensbij dragen Verhaal wet Verrekening der te veel om geslagen bedrijfskosten 1934 711.330,84 f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 268