15 21 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. LASTEN. f f 73.443,85 827,61 1.389,87 1.400,— n n f 198.603,46 f f 22.500,— f w T) •n n r w n n r> n n n v n n n n n n w n n n n T) Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. 40,64 65.489,37 610,95 263,83 3.424,28 558,49 3.660,62 10.140,51 21.991,83 5.480,12 6,15 93,41 366,40 4.267^99 198.603,46 1.255,20 258,94 50,— 67.585,— 2.000,— Memorie 1.347,15 1.682,32 408,71 1.024,— 571,22 n f 1.550,— 200,— 1.500,— 1.900,— 300,— 1.200,— 600,— f 12.452,78 13.316,26 25.769?Ö4 3.425,— 600,— 3.800,— 10.925,— 25.175,— 5.500,— 200,— 95,— 300,— 300,— 3.745,— 213.000,— 4.100,— 208.900 22.500,-1 79.800,— 850,— Verlaagd bij Raadsbesluit van 8 Februari 1937 (bijlage 69) met Artikel VII. Renten Verschuldigde rente over het: leeningskapitaal bedrijfskapitaal Artikel VI. Algemeene onkosten. 1. Jaarwedden 2. Huur van schaftlokalen en berg plaatsen 3. Vuur, licht en duinwater voor de kan toor- en schaftlokalen 4. Bureaukosten, drukwerken, kantoer en teekenbehoeften enz 5. Boeken en tijdschriften 6. Schoonhouden kantoor- en schaft lokalen 7. Telefoonverbindingen 8. Tram-, reis- en verblijfkosten 9. Huur van motorrijwielen 10. Kosten van auto- en motorvervoer 11. Verzekering tegen schade ten gevolge van brand 12. Pensioenslasten 13. Premie Invaliditeitswet 14. Premie Ziektewet 15. Storting in het fonds tot dekking van het Ongevallenrisico 16. Kleeding en schoeisel 17. Loonen van algemeenen aard 18. Loonen bij ziekte en ongevallen 19. Loonen bij verlof en op feestdagen 20. Kinderbijslag 21. Vacantieregeling losse werklieden 22. Grondlasten en sluisgelden 23. Gratificaties enz 24. Uitkeering bij overlijden 25. Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 274