Bjjlage 16 VERSLAG betreffende den toestand en de werking van den Gemeentelijken Reinigingsdienst van ’s-Gravenhage over het jaar 1936. van Bijstand. In de samenstelling van de Commissie van Bijstand kwam Commissie in het jaar 1936 geen wijziging. De Commissie bestaat uit den heer Wethouder Ir. L. J. M. Feber, voorzitter en de leden de heeren C. H. P. W. van den Oever, L. L. E. E. M. Moonen en A. van Kesteren en Mevrouw N. C. Boumavan Strieland. Als secretaris bleef werkzaam de heer Mr. Dr. J. H. Labber- ton, Referendaris ter Gemeentesecretarie. Het aantal ambtenaren bedroeg op 31 December 54 (55) Personeel, benevens 7 (7) chauffeurs belast met het personenvervoer ten behoeve van den Geneeskundigen en Gezondheidsdienst. In vasten dienst waren op het einde des jaars 468 (484) werklieden, waarvan 2 bij een ander bedrijf zijn gedetacheerd. Het aantal tijdelijke werklieden bedroeg op 31 December 3 (5), zoodat ultimo 1936 471 (489) werklieden in vasten en tijdelijken dienst aan het bedrijf waren verbonden. Bovendien waren nog werkzaam 1 (1) werkvrouw in vasten dienst voor geheele dagen, benevens 20 (20) tijdelijke werkvrouwen voor eenige uren per dag. Voor aanvulling van het incompleet wegens ziekte, verlof, Los personeel, inhalen van rusturen e.d. waren over het geheele jaar gerekend gemiddeld 37 (39) losse werklieden in dienst. Dit waren in hoofd zaak werklieden der Personeelsreserve. Het staatje op de volgende bladzijde geeft een overzicht van Ziekten, het ziekteverzuim van het personeel over het jaar 1936. i) De tusschen geplaatste aantallen betreffen de overeenkomstige aantallen voor het jaar 1935.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 281