16 2 Ongevallen. Ziekengeld. Dienstcommissie. Onder het vermelde aantal ziektegevallen en -dagen zijn begrepen 94 (139) ongevallen met 1180 (853) verzuimdagen. De nettokosten voor de Gemeente wegens ziekengeld hebben bedragen f 57.736,13 (f 46.445,78). De Ambtenaren- en Werklieden-dienstcommissie vergaderde in 1936 éénmaal. Algemeene De huisvuilproductie over het jaar 1935 wettigde de ver- beschouwingen. wachting, dat ook over het afgeloopen jaar boven de naar Drente te vervoeren hoeveelheid van 130.000 ton, 9.000 ton huisvuil beschikbaar zou zijn voor de Commissie tot distributie van waardeloos stadsvuil te Loosduinen. Daarom werd bij de intrede van het dienstjaar, nl. op 2 Januari, een aanvang gemaakt met het verschepen van vuil voor de tuinders. Tot 14 April d.a.v. werd een hoeveelheid van 5.690 ton voor dit doel gevraagd en verstrekt. In den loop van het jaar daalde de vuil- productie evenwel dermate, dat in het najaar niet alleen voor de tuinders geen vuil beschikbaar kon worden gesteld, maar er zelfs een tekort ontstond van 5.000 ton vuil op de aan de V.A.M. gegarandeerde hoeveelheid. De zeer gunstige resultaten verkregen met de proefneming met standaard-vuilnisemmers hebben ertoe geleid, dat de proef nog met twee andere secties, nl. Scheveningen 4 en Laakkwar tier Ia, werd uitgebreid, waarmede eveneens een onverdeeld gunstig resultaat werd verkregen. Een buitengewoon zware taak had het bedrijf in het afge loopen jaar te vervullen op Dinsdag 15 September, den dag van VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. CATEGORIE. 7*/2 2,30 0,64 40 454 11 62 24‘/2 8,08 1,07 11.758 23 477 511 12.545 591 21 599 (16) <648.) <637) Ambtenaren Werklieden in vasten en tij- deljjken dienst Losse werk lieden Werkvrouwen. Aantal ziek meldingen, welke tot verzuim aanleiding hebben gegeven. 21 (lö'/j) 0,98 (1,02) 0,43 1,04 16 24 Totaal aantal ziekte dagen. 2 11'/2 6,87 (5,171 37 23 74 259 4'/2 11 0,65 3,69 Gemiddeld aantal ziekte gevallen per man personeel. Geheele perso neel Ziektecyfer (aantal verzuim dagen op 100 arbeids dagen i. Gemiddeld Gemiddeld aantal aantal ziektedagen ziektedagen per per man ziektegeval, personeel. i (10.046) Gemiddeld I aantal in dienst over het jaar 1935.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 282