16 3 de opening der Staten-Generaal. Ditmaal had deze dag een bijzondere beteekenis verkregen door de verloving van H.K.H. Prinses Juliana met Z.K.H. Prins Bernhard. De in verband met dit feit in onze stad aanwezige menigte vreemdelingen gaf den straatdienst handen vol werk. Doordat op den voorafgaanden Zaterdag, den door de Regeering vastgestelden nationalen feest dag, geen huisvuil was opgehaald, had bovendien de huisvuil- dienst extra veel werk te verrichten. Aan den ter opluistering van de Residentieweek gehouden optocht van bedrijfsvoertuigen werd door het bedrijf met twee voertuigen deelgenomen. Onder het motto „Voorheen en Thans” werd met deze voertuigen aan het publiek gedemonstreerd de groote verandering, die den laatsten tijd heeft plaats gevonden op het gebied van huisvuilinzameling. Ten einde bij het voorkomen van gladheid meer effectief te kunnen optreden, werd een nieuwe strooimachine ontworpen. Met slechts één chauffeur voor de bediening (voor de goede bediening van een oude strooimachine zijn normaal één chauf feur en twee werklieden noodig) wordt per vracht door deze machine 12,5 km (vroeger 6 km) gestrooid met een strooibreedte van 8 m (vroeger 6 m). Van deze machines werden ter vervanging van het oude materieel 6 stuks vervaardigd. Menig maal werd van deze machines een nuttig gebruik gemaakt. Ten slotte zij vermeld, dat de verandering in het bedrijf ge bracht met het oogmerk tot vereenvoudiging van de werkzaam heden en tot besparing op de exploitatiekosten te geraken, zeer bevredigende resultaten heeft gegeven. Op het eind van het jaar waren in bedrijf 62 benzine-elee- Mechanische trische vuilnisauto’s, waarvan 28 roltrommelauto’s, 9 benzine- tractie, roltrommelauto’s, 16 motor-sproeiwagens, 8 motor-veegmachines, 3 zelfopladende veegmachines, 6 sproei-spoel-veegmachines, 7 auto’s voor pneumatische lediging van straatkolken en beer putten, 1 reparatie-auto, 2 auto’s voor privaattonnen, 2 goederen auto’s, 3 vrachtauto’s, 5 personenauto’s, 1 aanhangwagen voor faecaliënslangen, 6 auto-zandstrooimachines, 1 driewielige motorcarrier en 3 motorrijwielen. Verder 9 ziekenauto’s, 3 goederenauto’s, 1 lijkenauto en 2 motorrijwielen ten dienste van den Gemeentelijken Geneeskun digen en Gezondheidsdienst. Voor alle bedrijfsautomobielen en motorrijwielen is een Verzekering wettelijke aansprakelijkheidsverzekering gesloten. materieel. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 283