16 b rieel. Ongeacht de gewone werkzaamheden ten behoeve materieel van het bedrijf, de dienstkleeding en het onderhoud der inrichtingen, voor zoover dit in eigen beheer geschiedt, werden o.m. vervaardigd: 1 installatie voor het vullen van sproei- en spoelauto’s met welwater, 20 ijzeren ramen met deksels voor zandputten, 4 wagentjes voor veegvuilketels, 3 bakken voor transportfietsen, 6 complete zandstrooi-installatie’s op oude Faun-chassis. Geverfd werden 3 posthuizen inwendig benevens 2 kamers Onderhouds- op het Hoofdbureau; 5 posthuizen, zoomede de gebouwen van werkzaamheden, depót-West uitwendig. De hoeveelheid huisvuil welke dit jaar werd verzameld Huisvuil, bedroeg 471.069 (494.910) m3. Dit is 23.841 m3 of 4,82 minder dan in 1935. Het gemiddelde gewicht per m3 was 261 (252) kg. Een vergelijking van de verzamelde hoeveelheden afval stoffen sedert 1920, in totaal en per inwoner, geven de bedrijfs- grafieken, als bijlagen bij dit verslag gevoegd. 4 tweewielige stortkarren, 16 latten wagens en 1 kada verwagen. Eenige dezer voertuigen zijn nog in gebruik te Loosduinen; de overige zijn buiten dienst, met uitzondering van de latten- wagens, welke gebruikt worden voor het vervoer van oud ijzer en blik, zoomede van grof vuil. Het posthuis aan de Hoefkade, dat in slechten toestand Inrichtingen, verkeerde en zelfs aan matige eischen van accomodatie niet meer voldeed, werd verlaten. Een nieuw tot posthuis ingericht perceel aan de Fannius-Scholtenstraat werd daarvoor in ge bruik genomen. Aangeschaft werden: 4 Dodge-Geesink huisvuilroltrommel- Materieel-uit- auto’s, 1 personenauto D.K.W., 1 vrachtauto (chassis Chevrolet, breiding. waarop een kipinrichting en een bestaande bak werden gemon teerd), 7 onderstellen voor transportfietsen en 1 motor water pomp. Voor den Geneeskundigen en Gezondheidsdienst werd ten behoeve van den Ontsmettingsdienst een Dodge-goederenauto aangeschaft ter vervanging van een oude „Lancia”, benevens 1 motorrijwiel (Harley Davidson). Voor het Magazijn van Leermiddelen werd door onze be- Aankoop materi- middeling een „Dodge”-bestelauto aangekocht. eel voor derden. Verkocht werden: 3 huisvuilwagens, 2 1 sproeiwagen, 1 sleeperswagen en 5 stortkarren, alle paardenbespanning, zoomede 5 hand veegvuilwagens. Gesloopt werden: 5 oud-model Faun huisvuilauto’s, 2 veeg- Slooping mate- vuilwagens en 1 open wagen voor paardenbespanning, 1 hand- veegvuilwagen en 2 oud-model handwagens voor veegvuilketels. van het Vervaardiging materieel in eigen beheer. modderwagens, Verkoop mate- voor rieel. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 285