16 6 der Papierkorven. Spoelen asphalt- straten. Urinoirs. Oppervlakte straten en wegen. Het sproeien geschiedde dit jaar voor het eerst gedeeltelijk met welwater. Aan duinwater werd verbruikt 4.851 (12.230) m3. Als vorige jaren werd zoowel in den zomer als in den winter Een overzicht van de uitbreiding van het straatoppervlak sedert 1920 geven de bedrijfsgrafieken van dit verslag. Blijkens de jaarverslagen van de Reinigingsdiensten van Gebruik van chloorcaleium. Bergplaatsen voor zand en kiezel. Sproeien. Het totaal oppervlak der straten en wegen in het reinigings- gebied, dat dagelijks behandeld moet worden, met inbegrip van de terreinen en wegen, welke voor rekening van derden worden schoongehouden. breidde zich in 1936 uit met 28.035 (70.336) m- en bedroeg op het einde des jaars 7.332.860 (7.304.825) m2, samen gesteld als volgt: rijwegen (kei- en klinker-) rijwegen (met gesloten wegdek) Amsterdam en Amsterdam en Rotterdam bedroeg de straatoppervlakte dezer steden ultimo 1935 onderscheidenlijk 7.932.960 en 6.792.264 m2. De hoeveelheid verzameld veegvuil bedroeg in 1936 22.239 (20.687) m3. Door den Dienst der Plantsoenen werden in den loop van het jaar een aantal standplaatsen voor wisselketels ten behoeve van den veegdienst op daarvoor geschikte plaatsen ingericht. Het plaatsen van papierkorven beperkte zich in 1936 tot eenige aanvulling op daarvoor in aanmerking komende punten. Voor het spoelen der asphaltstraten werd 6.147 (6.473) m3 water verbruikt. Het aantal urinoirs onderging in 1936 geen wijziging. Het bedroeg op het einde des jaars 126. Sneeuw en glad- In 1936 vond geen sneeuwval van beteekenis plaats, zoodat heid der straten, geen losse hulpkrachten voor sneeuwruiming zijn aangenomen. Wel moesten meerdere malen maatregelen worden genomen bij gladheid van straten, bruggen e.d. De nieuwe strooimachines met haar grooter capaciteit en eenvoudiger bediening maakten het mogelijk in korten tijd aanzienlijke trajecten afdoende te behandelen. Aan loonen in verband met sneeuwruiming en be strijding der gladheid werd betaald f 1.904,11 (f 1.160,17), waarin begrepen de kosten voor het plaatsen, vullen, wegnemen en ledigen van zandkisten. Ter vervanging van de zandkisten werden in 1936 wederom 20 ondergrondsche zandbergplaatsen gemaakt. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Rotterdam. Verzameld veeg- vuil. Wisselketels. Totaal 7.332.860 (7.304.825) m2. 3.506.535 (3.518.113) m2. 788.121 759.548) 3.025.152 (3.013.862) 13.052 13.302) trottoirs en middenpaden particuliere terreinen Vergelijking met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 286