16 7 voor rekening van derden. stoffen tegen betaling. Voorts werden nog afgevoerd 961 (926) ton oud ijzer 4.394 ton groentenafval en werden verbrand 13.399 (11.540) ton grof afval. De aard en het aantal der abonnementen voor de regelmatig Werkzaamheden terugkeerende werkzaamheden tegen betaling voor particulieren zijn als volgt: ophalen van vuilnis, fabrieksafval enz ledigen van kolken schoonhouden van particuliere terreinen, als tuingangen enz. Hiervoor is ontvangen f 33.947,38 (f 34.260,38). Het oppervlak der schoongehouden particuliere terreinen en straten was 13.052 (13.302) m2. bij droog vriezend weer wederom van ehloorealcium gebruik gemaakt. In het geheel werden verbruikt 75.690 (33.100) kg. Het aantal in 1936 geledigde beerputten bedroeg 206 (211); Ledigen beer- het daarvoor vergoede bedrag is f 4.017,35 (f 4.134,65). Bovendien putten, is tegen betaling 1 (8) kelder leeggezogen, welke ten gevolge van zwaren regenval was ondergeloopen. Het aantal woningen, waar de faecaliënafvoer nog door Tonnenstelsel, middel van het tonnenstelsel moet plaats hebben, verminderde in 1936 met 18. Het bedroeg op het einde des jaars nog 36 (54). Het aantal op verzoek van belanghebbenden geplaatste privaat- tonnen bij bouwwerken was (op 31 Dec.) 91 (77). Als vergoeding voor het plaatsen en verwisselen dezer laatste werd ontvangen f 3.059,55 (f 4.944,75). Met ingang van 5 November werd overgegaan tot een meer Ledigen van systematische en rationeele lediging der straatkolken. Het aantal m3 rioolmodder, dat werd aangevoerd, bedroeg 4.765 (5.145). Hierin zijn begrepen 1.022 (953) m3 railvuil. Door particulieren en (8.910) m3 betaling, aangevoerd, (f 5.307,75). Door het in de 2e binnenhaven te Scheveningen gestation- Afval reederjjen. neerde vaartuig werden aangevoerd 1967 (1698) m3 afvalstoffen van reederijen. Hiervoor is ontvangen f 1.130,50 (f 1.250,50). Afgevoerd werden in totaal 145.392 (153.306) ton vuilnis te Afvoer der afval- weten: stoffen. Gemeentediensten werden 15.599 Aanvoer diverse afvalstoffen, eensdeels kosteloos, anderdeels tegen waarvoor is ontvangen f 3.394,50 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. kolken. en Oppervlak par ticuliere terreinen. 213 (207) 142 (146) 40 40) 395 (393) 125.355 (130.000) ton. 5.691 9.898) 5.554 5.711) 8.792 7.697) Totaal naar Drente Loosduinen (tuinders) de terreinen voor kazernebouw a.d. Waalsdorperw. de overige stortplaatsen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 287