24 Geldleeningen onder waar borg van de Gemeente. B. Uitgegeven obligatieleening, groot nominaal f 9.940.000,— a 3/2 (31-jarige leening) in obligatiën van f 1.000,en f 500,—, dienende tot vervroegde aflossing van de 4’/2 leening 1927, oorspronkelijk groot f 13.500.000,Deze lee ning is uitgegeven na overdracht aan een consortium. Koers van uitgifte 9810 (22 October 1934). Het totaal bedrag van de vaste schuld op 31 December 1936 (Rijksvoorschotten voor woningbouw enz. inbegrepen) bedroeg f 265.757.680,— (f 546,per inw.). Cpfers betreffende vooraf gaande jaren worden aangetroffen in de Jaarboeken en de Beknopte Jaarboeken van het Gemeentelijk Statistisch Bureau. Van de vaste schuld op 31 December 1936 moet een bedrag van f 188.553.827,of 71 als geldelijk „productief” en een bedrag van f 77.203.853,of 29 als geldelijk „improductief” worden beschouwd. In 1936 was het hoogste bedrag der vlottende schuld f 8.688.572,het laagste bedrag f 2.077.500,het hoogste rente percentage bedroeg 5%, het laagste Op 31 December 1936 bedroeg de vlottende schuld f 6.152.500,Hiervan werd geleend „on call” f 2.552.500,en voor een bepaald tijdvak f 3.600.000, Een overzicht der Gemeenteschulden wordt aangetroffen in bijlage 4. Krachtens Raadsbesluit van 14 November 1932 stelde de Gemeente zich in 1936 borg voor de betaling van hoofdsom, rente en aflossing van een door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds aan de Alge- meene Coöperatieve Woningvereeniging te verstrekken geld- leening, groot f 544.000,rentende 4 (50 jaar) door het Algemeen Burgerlijk Pesnioenfonds aan de Woning stichting „Patrimonium”, alhier, te verstrekken geldleening, groot f 420.000,—, rentende 4 (50 jaar); door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds aan de Woning- bouwvereeniging „Misehkenoth Israël” te verstrekken geld leening, groot f 235.000,rentende 4 (50 jaar); door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds aan de Woning- bouwvereeniging „Patrimonium” te Loosduinen te verstrek ken geldleening, groot f 227.000,—, rentende 4 (50 jaar). Een overzicht van de gewaarborgde leeningen is opgenomen in bijlage 5. Geldleeningen en Bij Raadsbesluit van 13 Juli is aan de N.V. Tentoonstellings- voorsehotten, gebouw „Houtrust” een geldleening verstrekt tot een maximum verstrekt door van f 350.000,—, rentende 4'/2 voor de stichting van een de Gemeente, tentoonstellingsgebouw. Een overzicht van de door de Gemeente verstrekte geld leeningen en voorschotten is opgenomen in bijlage 7.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 28