16 11 37.680,— f 140.122,73 Alzoo minder dan de raming baten in f 66.278,34 4.023,51 III. f 152.026,12 voor 1.597,34 Blijft minder aan Lasten f 150.428,78 890,81 11.409,35 2.808,78 3.325,55 27.009,13 14.668,79 14.653,55 4.514,92 2.347,89 95,50 VIII. IX. X. XI. XII. XIII. IV. V. VIL I. II. De lasten bleven gezamenlijk f 150.428,78 en de totaal f 10.306,05 beneden de gewijzigde raming. Lasten: Beneden de raming bleven de uitkomsten van: Art. Straatreiniging, besproeiing enz. met Ophalen van asch, vuilnis en andere afvalstoffen met Verwisselen van privaattonnen en ledigen van beerputten met Afvoeren der opgehaalde stoffen met Rattenbestrijding met Diverse werkzaamheden aan de afdee- lingsdepóts met Tractiekosten met Onderhoudskosten met Algemeene onkosten met Renten met Afschrijvingen met Oninbare posten met ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Rekening van den Gemeentelijken Reinigingsdienst over 1936. De door de Gemeente te betalen vergoeding voor de uit voering van den Reinigingsdienst was bij de oorspronkelijke begrooting van het dienstjaar 1936 geraamd op f 2.430.669, Wegens herziening van de loonen en salarissen van het Gemeentepersoneel werd de begrooting bij Raadsbesluit van 8 Februari 1937 (bijlage 69) verlaagd met De gewijzigde raming bedroegf 2.392.989, De werkelijke uitkomsten over 1936 bedragen 2.252.866,27 Overschreden werd de raming van: Art. VI. Buitengewone werkzaamheden Gemeentediensten met VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. J» 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 291