16 13 Baten. De lagere uitkomsten van de artikelen I t./m. IV der baten moeten worden toegeschreven aan den minder gunstigen toe stand van het particulier bedrijfsleven. Door de hiervoren gememoreerde uitbreiding der werkzaam heden voor de marktreiniging en de daaruit voortvloeiende op artikel VI verantwoorde hoogere ontvangsten hebben de uit komsten van laatstgenoemd artikel de raming overschreden. Op de lagere uitkomst van artikel X „Verhaal van pen sioensbijdragen enz.” is in hoofdzaak de personeelsvermindering van invloed geweest. De vergoeding door de Gemeente voor de uitvoering van den dienst betaald is over 1936 f 141.711,58 lager dan over 1935, nl. f 2.252.866,27 tegenover f 2.394.577,85. heid van invloed, doch mede een gewijzigde regeling bij deze voorziening. De afvoerkosten waren voornamelijk lager door verminde ring van de vuilproductie, reeds gememoreerd in de Algemeene Beschouwingen. Met rond f 27.000,bleven de tractiekosten beneden de raming. De kosten van het bandenverbruik waren globaal f 4.400,en die van het benzineverbruik rond f 21.000,lager dan de daarvoor uitgetrokken bedragen. Behalve door een gunstig prijsverschil van 0,5 cent per liter en de omstandigheid, dat met de bedrijfsauto’s minder km zijn afgelegd dan oor spronkelijk was begroot, is de besparing in hoofdzaak verkregen door een scherpere controle op het benzineverbruik en de toe passing van modernere vuilnisauto’s. Door laatstgenoemde maatregelen is het gemiddelde benzineverbruik per afgelegde km belangrijk beneden de raming gebleven en werd er uitslui tend uit dien hoofde rond f 15.000,bespaard. De overschrijding van artikel VI is een gevolg van het besluit d.d. 28 Maart 1936 van het college van Burgemeester en Wethouders, waarbij ten aanzien van de reiniging van de groente- en fruitmarkt werd bepaald, dat deze werkzaamheden weer door personeel van dezen dienst moesten worden verricht en dat voor den afvoer van het vuil mede door dezen dienst zou worden zorggedragen. Het voor rente van kasgeld uitgetrokken bedrag ad f 2.500,— behoefde niet te worden uitgegeven. Doordat de kapitaals uitgaven over het voorafgaande dienstjaar belangrijk lager waren, dan bij het vaststellen van de begrooting was aange nomen, waren de uitgaven voor kapitaalrente en afschrijving rond f 4.500,lager dan de raming. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 293