16 16 15 14 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. 1EKENING 193 6. I. BEDR1JFS Begroot: Begroot: BATE N. LASTE N. Art. I. I. f 336.171,66 417.550,— f 400.850,— f f f f 5.800,— 5.800,— 5.442,51 II. II. 262.876,49 266.900,— 277.900,— III. 33 500,— 33.500,— 31.952,41 4.309,19 5 200,— 5.400,— lil. IV. 9.000,— 9.000,— 7.076,90 IV. 26.250,— 26.250,— 24.855,70 20.854.84 20.857,50 19.937,50 V. VII. 139,32 100,— 100,— VI. O n o 114.600,— 110.000,— 99.944,19 f 2.487.437,72 f 2.637.866,50 f 2.681.846.50 f 2.487.437,72 f 2.637.866,50 f 2.681.846,50 Gezien: De Administrateur, F. Krüuk. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. V. VI. 628.140,— 4.800,— Werkelijk bedrag. 616.730,65 1.991,22 Vil. VIII. Na wijziging Oorspron- bij besl. van kelijk. den Gem. Raad. Werkelijk bedrag. 60.150,74 4.470,77 De Directeur, P. de Graaff. 9.974,45 82.674,87 118.131,21 646.206,45 204.460,08 183.052,11 4,50 13 300,— 109.684,— 132.800,— 660.860,— 208.975,— 185.400,— 100,— memorie 628.840,— 4.850,— 13.900,— 109.684,— 136.400 672 910,— 208.975,— 185.400,— 100,— memorie 58.227,50 2.000,— 59.927,50 2.000,— IX. X. en andere afvalstoffen Verwisselen van privaatton- nen en ledigen beerputten. Afvoeren der opgehaalde stoffen Rattenbestrijding Buitengewone werkzaam heden voor Gemeente diensten Diverse werkzaamheden aan de afdeelingsdepöts Tractiekosten Onderhoudskosten Algemeene onkosten. Renten Afschrijvingen Oninbare posten Onvoorzien I Straatreiniging, besproeiing enz j Ophalen van asch, vuilnis 2.430.669,— memorie Art. Inkomsten in verband met de uitvoering van de straatreiniging enz. Inkomsten in verband met het ophalen van asch, vuil nis en andere afvalstoffen. Vergoedingen wegens het I verwisselen van privaat- tonnen en ledigen van beer putten Inkomsten ten bate van den vuilafvoer Vergoeding door derden we gens rattenbestrijding Vergoeding wegens het ver richten van buitengewone werkzaamheden voor Ge meentediensten Diverse baten Vergoeding door de Ge meente voor de uitvoering van den Reinigingsdienst. Rente van kasgeld Verhaal van pensioens bijdragen enz Oorspron kelijk. 2.392.989,— memorie I Na wijziging I bij besl. van den Gem. Raad. 2.252.866,27 538,91

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 294