1 INHOUD. 1 6. 7. i? 3 17 21 22 27 27 32 35 38 39 42 49 52 67 85 86 88 en eigendommen Belangrijkste gebeurtenissen in de gemeente ’s-Graven- hage in 1936 HOOFDSTUK Verslag van het Gemeentelijk Scheidsgerecht. Boetenfonds. Stand der Gemeentelijke Fondsen. Overzicht der Gemeenteschulden. Staat van door de gemeente ’s-Gravenhage gewaarborgde geldleeningen. Deelneming door de Gemeente in het kapitaal van maat schappijen enz. Overzicht van door de Gemeente verstrekte geldleeningen (uitgezonderd kasvoorschotten, bouwcredieten en voor schotten, verleend aan Woningbouwvereenigingen op grond van de Woningwet). BIJLAGEN. (Eerste gedeelte.) No. 1. 2. 3. 4. 5. I. Het Bestuur II. Bevolking III. Grondgebied IV. Financiën V. Openbare werken VI. Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid VII. Openbare gezondheid VIII. Volkshuisvesting IX. Waterstaat X. Verkeer XI. Landbouw, handel en nijverheid XII. Arbeid XIII. Maatschappelijke steun en voorzorg XIV. Volksontwikkeling en -opvoeding XV. Eerediensten XVI. Landsverdediging XVII. Justitie Bladz. 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 2