16 16 27 DECEMBER 1936. V. BALANS PE1 ‘26 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. SCHULDEN. BEZITTINGEN. f 4.120.882,23 y f 4.336.237,97 112.251.46 f 183.052,11 n 3.211,96 Onderhanden werken y 1.745,65 f f 392.712,96 I f 100.947,38 106.741,19 283.436.63 T! 285.971,77 719,09 V ooruitbetalingen y f f f 150.604,14 50,— Personeel: wegens voorschotten n 298.061,59 y 192.745,49 n 4.818.562> f 4.818.562,96 f Gezien: De Administrateur, De Directeur, F. Kruuk. P. de Graaff. 3.181,60 426,13 y y n n n y n y n Y Y Y Y Y Voorraden Magazijn Benzine en smeermiddelen Banden Geld en Geldswaarden: Kas Gemeente 's-Gravenhage (Rekg. Crt. Gemeente ontvanger) Postchèque- en Girodienst Nutsspaarbank N.V. Lissa Kann Post- en plakzegels Tramboekjes Effecten in onderpand 86.822,72 4.785,85 20.642,89 Waarborgsommen Vooruitbetalingen Vlottende schulden: N.V. Vuilafvoer Mij. V. A. M. Leveranciers e.d Kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage: Kapitaal A Kapitaal B.a Kapitaal B.b 5.200,77 204.460,08 5.200,77 593,04 220.378,27 72.745,35 838,35 446,92 3.602,70 106.249,04 44.355,10 956,03 305,75 291,19 21,60 33.709,43 6.857,35 269.942,41 6.099,06 1.010,45 3.611,38 9,68 18,- 1.000,— Bezittingen volgens de op bijlage Til „Verkorte Inventaris” vermelde specificatie Vorderingen: Gemeente ’s-Gravenhage Debiteuren Kwitantiën Uitkeering B.V.B. Diversen f 3.969.238,90 151.643,33 215.355,74 -1 f Restitution Personeel: voor inhoudingen Exploitatiekosten Onderhoudskosten Algemeens onkosten Arbeidsloonen Te vorderen: Uitbreiding 1936 Verkoopsom wegens a.d. Gemeente overgedragen bezittingen Rente van gedeponeerde gelden Rekening-courant met de Gemeente: Verschuldigd: Aflossing 1936 Extra aflossing wegens over dracht van bezittingen aan de Gemeente Rente van het kapitaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 304