16 16 29 28 VI. KAPITA. ENST. VII. TOELII \G. IXST 1936. VIII. VERLIES VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Begroot bedrag. UITGAVEN. Begroot bedrag. INKOMSTEN. f 137.360,65 f 100.947,38 a. f 100.947,38 137.360,65 f 185.400,— 183.052,11 183.052,11 185.400,— r> memorie c. memorie memorie 5.200,77 5.200.77 memorie 289.200,26 322.760,65 I f f 322.760,65 f 289.200,26 Oorspronkelijk. Totaal. f f f f f f f f n T> 33.000,- f 6.549,- f 36.413,27 f f 5.442,51 31.952,41 n 2.487.437,72 f f n f n f n f 3.549- 3.000,- n r T) n n n n n n f 2) n n n n n n n n n •n rt 18.000,— 375,— Straatreiniging, besproeiing enz. Ophalen van aseh, vuilnis en andere afvalstoffen Verwisselen van privaattonnen en ledigen van beerputten Afvoeren der opgehaalde stoffen Rattenbestrijding Buitengewone werkzaamheden voor Gemeentediensten Diverse werkzaamheden aan de afdeelingsdepóts Tractiekosten Onderhoudskosten Algemeene onkosten Renten Afschrijvingen Oninbare posten Onvoorzien Grond Gebouwen Rollend materieel Gereedschappen en werktuigen Ondergrondsche zandbergplaatsen Diversen n r> n n n r r n n n Wijziging krachtens Raadsbesluit. Werkelijk bedrag. Totaal beschikbaar voor 1936. 18.000,— 8.358,36 4.807,06 441,45 4.806,40 Restanten, beschikbaar gebleven op 31 December 1936. Niet meer benoodigd. De Administrateur, F. Kruük. 7.983^36 4.807,06 Over te brengen naar de volgende begroeting. Werkelijk bedrag. 7.076,90 24.855,70 139,32 60.150,74 4.470,77 Onverwerkt crediet op 1 Januari 1936. 336.171,66 262.876,49 4.309,19 616.730,65 1.991,22 20.854,84 9.974,45 82.674,87 118.131,21 646.206,45 204.460,08 183.052,11 4,50 Gezien De Directeur, P. de Graaft. Gezien De Directeur, P. DE Gkaaff. Verwerkt crediet in 1936. 1. 2. 3. 4. 5. 6. n n n_ f 18.000,— 60.000,— 8.000,— 4.000,— 5.000,— 95.000,— 2.252.866,27 538,91 99.944,19 2.487.437,72 3.549,— 3.000,— 84,641,64 3.192,94 3.870,20 2,693,60 100.947,38 2.734,23 15.524,65 441,45 2.072,17 20.888,62 3.549,— 21.000,— 93.000,— 8.000,— 4.311,65 7.500,— 137.360,65 Kapitaalverstrekking door de Gemeente voor aanleg en uitbreiding b. Door afschrijving op de activa vrijgekomen gelden Opbrengst verkoop bezittingen, uit leenings- gelden aangeschaft d. Ontvangsten wegens overdracht van bezittingen aan de Gemeente Besluit Gemeenterazd d.d. 22 Juni 1936, (Verz. 325). 2) d.d. 12 April 1937, (Verz. 148). a. Aanleg en uitbreiding b. Aflossing op de leeningsschuld aan de Gemeente: 1. Wegens afschrijving op de activa 2. Wegens verkoop van goederen uit leenings- gelden aangeschaft 3. Wegens overdracht van bezittingen aan de Gemeente De Administrateur. F. Kruuk. Beschikbaar gesteld by de begroeting 1936. Inkomsten in verband met de uitvoering van de straatreiniging. Inkomsten in verband met het ophalen van asch, vuilnis en andere afvalstoffen '«rgoedingen wegens het verwisselen van privaattonnen en het ledigen van beerputten Inkomsten ten bate van den vuilafvoer Vergoeding door derden wegens rattenbestrijding 'ergoeding wegens het verrichten van buitengewone werkzaam heden voor Gemeentediensten diverse baten ergoeding door de Gemeente voor de uitvoering van den Reini- gingsdienst Kente van kasgeld erhaal van pensioensbijdragen enz. T) 311,65 2.500,— f 35.811,65 j f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 305