16 16 2.361.107,84 0,86 309.006,98 7.42 2.670.114,82 359.864 1921 2.545.860,63 O.76M 7,7P 2.825.779,73 366.317 1922 2.508.826,91 O.65i 7,215 2.759.671,70s 382.557 1923 2.409.487,60 0,64 250.093,795 6,79s 2.659.581.39s 391.369 1924 398.416 1925 408.634 1926 2.298.609,59 237.660,61 6,09 2.536.270,20 416.179 1927 i, 2.410.369,67 0.55 233.580,42 6,22 2.643.950,09 1928 425.119 2.465.639,98 0,5? 226.848,95 6,22 2.692.488,93 432.680 1929 0,43 j. 2.427.256,44 189.217,83 5,98 2.616.474,27 437.675 1930 0.41 2.560.043,67 184.701,50 6,10 2.744.745,17 1931 449.614 0,50 230.439,69 6,66s 3.065.439,40 459.885 1932 257.743,76 6,52 3.058.146,49 469.168 1933 33 32 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST, X. REINIGINGSDIENST. b. a. OPMERKINGEN. Jaar. 1.991.747,— f f 203.026,24 0,55* f 6,- 2.194.773,24 f 365.241 1920 werklieden V 0.5’ n 2.835.091,71 0,55 1- 2.800.402,73 O Bevolking op 31 December. 2.673.018,31 2.730.159,61s 279.919,10 250.844,79s Baten per inwoner. i, 2.427.630,755 2.505.158,72 Vergoeding der Gemeente. Exploitatiekosten totaal. 0,61* 0,551 245.387,55s 225.000,89s 6,71 6,68 Exploitatie kosten per inwoner. Invoering nieuw tarief voor uitvoering van werkzaamheden, meerdere opbrengst f 56.400, Kosten voortvloeiende uit de herziening van de loonen der werklieden f 345.000,Bijslag ambtenaren en werklieden vanaf 1 December vorderde f 12.770,Verlofdagen der werk lieden van 8 gebracht op 12 dagen vorderde f 14.000,Diverse verzekeringen vorderden f 74.710,meer dan in 1919. Begin omzetting van paarden- in auto-tractie. Afloop van den afvoer van vuil per spoor van Scheveningen naar Den Haag. Overname vuilverbrandingsinrichting. Duurtebijslag aan ambtenaren en f 153.312,Diverse verzekeringen vorderden f 39.298,meer dan in 1920. Duurtebijslag omgezet in vast loon. Diverse verzekeringen vorderden f 94.475,meer dan in 1921. Sproei- en veegdienst geheel in auto-tractie. 17 April opheffing Schoonmaakdienst, waardoor een groot deel der algemeene kosten weder ten laste van den Reinigings- en Ontsmettingsdienst kwam. Annexatie van Loosduinen met ingang van 1 Juli vorderde f 8.800,Diverse verzeke ringen vorderden f 28.807,meer dan in 1922. Sneeuwruiming vorderde f 50.533, Invoering 48-urige werkweek m. i. v. 1 April. Besparing per jaar f 60.000,Diverse verzekeringen vorderden f 19.243,minder dan in 1923. Sneeuwruimen vorderde f 34.142, Hoeveelheid huisvuil sedert 1918 verdubbeld. Ingebruikneming nieuw afdeelingsdepöt Scheveningen. Invoering verhaal premie weduwen- en weezenpensioen f 56.461,01. Sneeuwruiming vor derde f 33.421,31. Ingebruikneming nieuw afdeelingsdepöt Oost. Onderhoud vuilverbrandingsinrichting vor derde f 57.673,meer dan in 1925 als gevolg van de samenvallende vernieuwing van een oven met de 3-jaarlijksche revisie van een anderen oven. Gebouwen aschstaal en vuilverbrandingsinrichting in 1926 geheel afgeschrevenvandaar rente en afschrijvingen f 67.000,lager. Autotractie bij ophaaldienst van huisvuilnis en privaattonnen geheel doorgevoerd. Aantal paarden teruggebracht tot 66. Vergoeding voor verwisseling van privaattonnen ingevoerd; opbrengst f 10.941,75. Onderhoud vuilverbrandingsinrichting en materieel vorderden onderscheidenlijk f 48.000, en f 23.000,meer. De post: Algemeene onkosten Diversen”, welke het vorig jaar ten ge volge van een toegepaste afschrijving op den magazijninventaris zeer hoog was, bedroeg in 1928 f 30.000,minder. Strenge winter, als gevolg waarvan hooge kosten van sneeuwruiming en ziekengeld. Staking vuilafvoer naar Nootdorpvoorloopige overeenkomst met het R.-K. Kerkbestuur te Loosduinen voor afvoer naar den Escamppolder. Ingebruikneming van de stortplaatsen Zuiderpark en Westduinen. Onderhoud der vuilver brandingsinrichting beperkt in verband met de a.s. liquidatie. Stopzetting der vuilverbrandingsinrichting en als gevolg hiervan meerder vervoer van vuilnisstoffen naar den Escamppolder. Vacantiebijslag vorderde f 14.482,89. Afschrijvingen vorderden f 17.600,meer als gevolg van het sloopen van electrische vuilniswagens. Ingebruikneming nieuwe werkplaatsen en magazijnen. 1 October aanvang gedeeltelijken afvoer naar Drente door tijdelijke ingebruikneming reserve-vuilnisbergplaats. Veeg- en ophaaldienst (art. Ia) vorderden f 52.000,meer. De afvoerkosten stegen met f 98.000,wegens toeneming hoeveelheden en hoogeren gemiddelden prijs per m3 afgevoerd vuil naar Escamppolder. Door lagen prijs f 22.000,minder uitgegeven aan benzine. Ingebruikneming afdeelingsdepöt West. 1 Maart begin definitieven vuilafvoer naar Drenteafvoerkosten f 226.000,meer dan gemiddelde over laatste vier jaren. Hoogere lasten voor rente en afschrijving van nieuwe inrichtingen resp. f 69.000,en f 36.000,Verhoogd afschrijvingspercentage automaterieel vordert f 31.000, Stijging der huisvuilproductie met 13 pCt. Overgang Ontsmettingsdienst naar Gem. Ge neeskundigen en Gezondheidsdienstgeeft verhooging algemeene kosten ad f 40.000, Besparing f 30.000,wegens tijdelijke loon- en salariskorting ad 2% per I Febr. 1933. Door versobering op de uitvoering van de straatreiniging f 35.000,bezuinigd en min dere uitgaven op verschillende artikelen, mede als gevolg van lagere materiaalprijzen. Rentelasten stijgen met f 37.000,door opneming per 1 Januari 1933 in het kapitaal van de kosten der tot stand gekomen uitbreidingswerken (magazijnen, werkplaatsen, Westelijk afdeelingsdepöt, posthuizen, uitbreiding garage Gaslaan). Baten (zonder de vergoeding der Gemeente), totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 307