16 16 34 35 f f 5,98 287.897,16 f 2.855.387,19 477.472 1934 O.545 262.124,56 5,51 2.656.702,41 I 2.394.577,85 482.387 1935 0,48 234.571,45 2.487.437,72 5,11 486.745 1936 IV. KAPITAALDIENST. f 4.208.187,73 balans per 31 December 1935 Kapitaal volgens Vermeerdering van dit kapitaal: wegens uitbreiding 1936 X. I 2.252.866,27 100.947,38 f 4.309.135,11 Vermindering van dit kapitaal: wegens „Afschrijving en Afboeking” in 1936 188.252,88 Kapitaal volgens balans per 31 December 1936 f 4.120.882,23 2.567.490,03 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. a. OPMERKINGEN. Jaar. per inwoner. f 0,60 n n 99 REINIGINGSDIENST. b. Bevolking op 31 December. Exploitatiekosten totaal. Baten per Vergoeding der Gemeente. (Vervolg). Exploitatie kosten Besparing f 88.000,wegens loon- en salarisverminderingen en verhooging verhaal pen sioenpremie. Kosten marktreiniging niet meer begrepen in de Vergoeding der Gemeente. Zie art. 6 A der baten ad f 35.365,23. Geen sneeuwval, waardoor mindere uitgaven van rond f 11.000, In hoofdzaak als gevolg van inkrimping personeel der werkplaatsen f 17.500,minder aan onderhoud besteed. Ziekengeld rond f 23.000,minder. Door belangrijke aflossing op Kapitaal in 1933 mindere rentelasten, totaal f 20.000, Afschrijving f 32.000,minder (over 1934 is rond f 17.000,extra af geschreven). Ultimo Maart 1935 werd de Dienst van Haven- en Marktwezen belast met het schoon houden van de groente- en fruitmarkt. Hierdoor verminderden de baten met rond f 20.000, en de lasten met rond f 16.000, Wegens korting op loonen en salarissen werd f 60.800,minder uitgegeven, terwijl als gevolg van verschillende bezuinigingsmaatregelen rond f 100.000,werd bespaard. Afschrijvingspercentage van automobiele voer- en werktuigen werd van 8 tot 5 verlaagd. Mindere lasten als gevolg daarvan f 39.000,Invoering kinderbijslag vorderde f 18.500, Mindere lasten: f 36.000,wegens per 1 Januari ingegane loons- en salariskorting; f 88.000,aan loonen en salarissen en f 28.500,aan pensioenslasten als gevolg van ver schillende bezuinigingsmaatregelenf 15.400,wegens opheffing der paardentractie voor het vervoer van veegvuilf 10.200,aan afvoerkosten. Meerdere lastenf 30.000.aan afschrijvingskosten, wegens verhooging afschrijvingspercentages voor automobiele voer- en werktuigen f 13.800,aan ziekengeld. Mindere baten f 12.600,aan pensioensverhaal door vermindering personeelsbezetting. Baten (zonder de vergoeding der Gemeente), totaal, inwoner. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 308