26 heven van gehuwde belastingplichtigen met twee kinderen. De netto-opbrengst der belasting op de vermakelijkheden bedroeg in het belastingjaar 1936 f 766.576,65, die van de honden belasting, de straatbelasting en de rechten wegens het hebben van bijzondere werken in, op of over openbaren Gemeente grond of -water onderscheidenlijk f 114.584,63, f 3.017.900,en f 89.800,—. De volgende Raadsbesluiten betreffende plaatselijke belas tingen zijn in 1936 genomen: vaststelling van het verhoudingscijfer voor de Straatbelas ting op 2!6 (voor 1936: 6 Januari; voor 1937: 25 November); wijziging van de verordeningen op de heffing en invordering van het marktgeld (30 Maart en 5 October); vaststelling van een Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de Gemeentefondsbelasting {11 Mei); wijziging van de Verordening op de invordering der belas ting op tooneelvertooningen en andere vermakelijkheden (11 Mei); wijziging van de verordeningen op de heffing en invordering van een recht voor het gebruik of genot van en het hebben van bijzondere werken in, op of over openbaren Gemeentegrond of openbaar Gemeentewater (parkeergeld) (25 Mei en 21 Decem ber); wijziging van de Verordening op de heffing van de Straat belasting (13 Juli); wijziging van de Verordening, regelende de heffing van een recht voor het loozen van water uit bouwputten op de riolen (24 Augustus); wijziging van de verordeningen op de heffing en invordering van vergoedingen voor door den Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage bewezen diensten, welke buiten verband staan met de uitvoering der bepalingen van de Waren wet (Stbl. 1919 no. 581) (7 September); wijziging van de Verordening tot heffing van een belasting onder den naam van Leges (24 Augustus); wijziging van de Verordening tot heffing eener belasting op de honden (5 October); vaststelling van een Verordening op de heffing van opcenten op de Personeele belasting (25 November). Het aantal aangeslagenen in de Rijksinkomstenbelasting be droeg in het belastingjaar 1935/36 113 246; de bruto-opbrengst dezer belasting was f 10.656.867,51, het gemiddeld zuiver inkomen per aangeslagene f 2.550,het gemiddeld geheven percentage van het zuiver inkomen 3,69. Voor verdere gegevens betreffende de Gemeentelijke belas tingen en de Rijksinkomstenbelasting wordt verwezen naar het I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 30