17 4 Uitbreidingsplan tusschen Be- noordenhout- seheweg en Wassenaar- seheweg. Uitbreidingsplan „Binckhorst”. Uitbreidingsplan „Rustenburg- Oostbroek”. Het ontwerp tot herziening van het uitbreidingsplan „Binck horst”, bedoeld in het jaarverslag over 1935, werd op de Secre tarie ter visie gelegd van 30 Januari t./m. 26 Februari 1936. In zijn vergadering van 9 Maart 1936 (Bijlage No. 123) vereenigde de Raad zich met het voorstel tot herziening van het uitbrei dingsplan. Door Gedeputeerde Staten werd dit herzieningsplan goed gekeurd bij besluit van 16 Juni 1936, G.S. No. 303, waarna dit plan wederom ter inzage werd gelegd van 3 Juli 1936 af. Met het oog op uitgifte van den grond gelegen tusschen de Roelofsstraat en den Benoordenhoutscheweg in het uitbreidings plan tusschen Benoordenhoutscheweg en Wassenaarscheweg, was het wenschelijk, dat de bestemming van den grond nader werd geregeld, waartoe het uitbreidingsplan moest worden herzien. Het ontwerp tot herziening werd op de Secretarie ter visie gelegd van 17 Juni t./m. 14 Juli 1936. In zijn vergadering van 3 Augustus 1936 (Bijlage No. 370) vereenigde de Raad zich met dit herzieningsplan, waarna weder om ter visie-legging plaats vond van 8 t./m. 21 Augustus 1936. Door Gedeputeerde Staten werd deze herziening goedgekeurd bij besluit van 14 December 1936, G.S. No. 70, waarna dit plan op de Secretarie ter inzage werd gelegd van 8 Januari 1937 af. Aan Burgemeester en Wethouders werd voorgesteld om het voor schoolterrein gereserveerde terrein aan de Voorthuizen- straat, gelegen in het uitbreidingsplan „Rustenburg-Oostbroek”, te bestemmen voor bouwterrein en werd tevens voorgesteld te bevorderen vaststelling van een verordening voor dit terrein met het oog op het vastleggen van de hoogte van bebouwing, ten einde een zoo goed mogelijke overeenstemming te verkrijgen met de aan de overzijde van de straat aanwezige bebouwing. Voorts werd aan Burgemeester en Wethouders voor gesteld het terrein aan de Lunterenstraat, oorspronkelijk eveneens be stemd voor schoolterrein, voor bouwterrein te bestemmen. In verband met een en ander was wijziging van het uitbrei dingsplan noodig. Het ontwerp van een plan tot herziening van de bestemming van het terrein aan de Voorthuizenstraat werd ter visie gelegd op de Secretarie van 1 t./m. 28 Mei 1936, terwijl het ontwerp van het plan tot herziening van de bestemming van het terrein aan de Lunterenstraat werd ter visie gelegd van 26 Mei t./m. 22 Juni 1936. In zijn vergadering van 24 Augustus 1936 (Bijlage No. 398) vereenigde de Raad zich met dit herzieningsplan voor de beide VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 312