17 5 grenzende ge. meenten. „Escamppolder- Maepolder- Ockenburgh" en „Reigers- bergen-Maria- hoeve”. s-Gravenhage-West”, was het wenschelijk de bestemming der Uitbreidingsplan ,,’s-Graven- hage-West”. genoemde terreinen, waarna wederom ter visie-legging plaats vond van 29 Augustus t./m. 11 September 1936. Door Gedeputeerde Staten werd deze herziening goedge keurd bij besluit van 23 November 1936, G.S. No. 157, waarna dit plan op de Secretarie ter inzage werd gelegd van 18 De cember 1936 af. De door den architect W. M. Dudok vervaardigde ontwerpen Uitbreidingsplan voor de uitbreidingsplannen „Escamppolder-Maepolder-Ocken- burgh” en „Reigersbergen-Mariahoeve” werden aan Burge meester en Wethouders gezonden. In verband met onderhandelingen over de stichting van een kerkgebouw aan de Mozartlaan in het uitbreidingsplan terreinen aan de Mozartlaan-Handellaan-Verdistraat en Rigo- lettostraat te wijzigen. Een desbetreffend voorstel tot herziening van het uitbrei dingsplan werd aan Burgemeester en Wethouders gezonden. Aan het einde van het verslagjaar was deze wijziging nog niet tot stand gekomen. In den loop van het verslagjaar werden met vertegenwoor- Overleg met aan- digers der gemeentebesturen van Stompwijk, Veur, Voorburg en Rijswijk, in de Commissie van Advies voor de Uitbreidings plannen, besprekingen gevoerd over het ontwerp-uitbreidings- plan der gemeente Stompwijk. ’Tegen dit plan werden bezwaren geopperd. Voorts werden in dit verslagjaar besprekingen gevoerd met de Commissie van Advies voor de Uitbreidingsplannen en ver tegenwoordigers der gemeente Rijswijk over het ontwerp-plan „Kleiwegkwartier” en het ontwerp-uitbreidingsplan („plan in hoofdzaak”) voor de overige deelen der gemeente Rijswijk. Door Burgemeester en Wethouders werden de bezwaren tegen deze plannen kenbaar gemaakt aan het gemeentebestuur van Rijswijk. Aan verschillende bezwaren ten aanzien van het plan „Klei wegkwartier” werd door Rijswijk tegemoet gekomen, terwijl werd toegezegd, dat het bovengenoemde „plan in hoofdzaak” vooraf in de Commissie van Advies voor de Uitbreidingsplannen zou worden besproken. Ook over het ontwerp-uitbreidingsplan der gemeente Voor burg, plan „Bovenveen- en Binnenpolder”, werden in de Com missie van Advies voor de Uitbreidingsplannen besprekingen gevoerd. In den loop van het verslagjaar werden besprekingen gevoerd Weg Wassenaar- inzake het tracé van den door den Provincialen Waterstaat Noord-Holland- ontworpen weg Scheveningen-Noord-Hollandsche grens, mede sehe grens. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 313