17 6 Stratenplannen. 2. b. op terreinen niet behoorende aan de Gemeente. RÜkswegen in het midden westen van het land. Streekplan voor I ’s-Gravenhage— Rotterdam— Hoek v. Holland. Straataanleg Binckhorst- havens. Straataanleg voor tentoon stellingsge bouw „Hout- rust”. In dit verslagjaar werden geen plannen voor straataanleg uitgevoerd op niet aan de Gemeente toebehoorende terreinen. Straataanleg in Oud-Seheve- ningen. In zijn vergadering van 3 Februari 1936 (Bijl. No. 69) stelde de Raad de benoodigde gelden beschikbaar voor den aanleg van de straten in het tweede gedeelte van het plan „Oud-Sche- veningen” ten z.w. van de Keizerstraat. In zijn vergadering van 24 Februari 1936 (Bijlage No. 109) besloot de Raad tot eenige uitbreiding van de werken tot aanleg van de havens in den Binckhorstpolder, waarbij werd besloten de financieele medewerking van het Werkfonds 1934 en subsidie uit het Werkloosheidssubsidiefonds aan te vragen. Krachtens Raadsbesluit van 19 November 1936 (Bijlage No. 573) werden de benoodigde gelden beschikbaar gesteld voor de van Gemeentewege uit te voeren straat- en plantsoenwerken in verband met de totstandkoming van het tentoonstellings gebouw op „Houtrust”. a. op terreinen behoorende aan de Gemeente. in verband met de aansluiting aan het Haagsche stratennet. Naar aanleiding van een verzoek van den Minister van Waterstaat heeft in den loop van 1936 een bespreking plaats gehad met de vertegenwoordigers van den Rijkswaterstaat, van de gemeentebesturen van Amsterdam, Rotterdam,’s-Gravenhage, Utrecht en Haarlem en van den Provincialen Waterstaat in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, betreffende de wegen in het Rijkswegenplan in het midden-westen van het land. Op deze bijeenkomst is o.m. de urgentie bepleit van den aanleg van den weg ’s-GravenhageAmsterdam, beoosten Leiden, met den zijtak naar Oegstgeest, waardoor een goede rechtstreeksche ver binding zou worden verkregen tusschen RotterdamDelft en het Westland eenerzijds en de bollenstreek, de Noordzee-bad- plaatsen en Haarlem anderzijds. Door Burgemeester en Wethouders werden de gemaakte op merkingen in een schrijven aan den Minister van Waterstaat nader toegelicht. Ook in dit verslagjaar werden de werkzaamheden door de het gebied Streekplan-Commissie „Westland” voortgezet; verscheidene ver gaderingen werden gehouden. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 314