17 7 In bovenstaande bedragen zijn niet begrepen de kosten op de aankoopen vallende, evenmin de bijkomende kosten van onteigening. Bij gemeenschappelijk schrijven van den Directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht en ondergeteekende werd aan Burgemeester en Wethouders voorgesteld de vast stelling van een plan van bebouwing voor de terreinen aan de Vuurbaakstraat-Visschershavenstraat en Zeekant en van de desbetreffende verordeningen. Het ontwerp van een Verorde ning tot regeling van de bebouwing en het gebruik van deze gronden werd op de Secretarie ter visie gelegd van 1 t./m. 28 September 1936. In zijn vergadering van 19 October 1936 (Bijlage No. 501) vereenigde de Raad zich met het voorstel tot vaststelling van bebouwingsvoorschriften en rooilijnen voor dit plan, waarna wederom ter visie-legging plaats vond van 24 October 1936 t./m. 6 November 1936. Aan het einde van het verslagjaar was hierop nog geen goedkeuring van Gedeputeerde Staten verkregen. 3. Onteigening en aankoop ten behoeve van de stadsuitbreiding. De aanhangige onteigening ten behoeve van het saneerings- Saneeringsplan plan „Vuurbaakstraat” werd in den loop van het jaar geheel Vuurbaakstraat beëindigd; het laatste vonnis werd gewezen op 31 Juli 1936. Aangezien reeds vóór de onteigeningsaanvrage verscheidene perceelen door de Gemeente waren aangekocht, bleef de onteige ning beperkt tot vier zaken, waaronder slechts één van be- teekenis was nl. die, betreffende een rookerijbedrijf annex visch- handel. Deze vier zaken werden langs minnelijken weg geschikt; voor drie ervan werden de oorspronkelijk vastgestelde aan biedingen met betrekkelijk geringe bedragen verhoogd bij Raadsbesluit van 24 Februari 1936 (Bijlage No. 89) en bij Raadsbesluit van 22 Juni 1936 (Bijlage No. 331). Voor een overzicht van de kosten van het geheele plan kan worden volstaan met de volgende gegevens, waarbij nog valt op te merken, dat de totale oppervlakte, in het plan begrepen, bestond uit erfpachtsgrond, zgn. „oude erfpacht”. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 430 m2 voor f 14.500,— 604 5.950,— In het jaar 1892 werd aangekocht een opper vlakte groot In de jaren 1931 en 1933 werd aangekocht een oppervlakte groot In 1936 werd onteigend bij minnelijke schikking een oppervlakte groot zoodat in totaal verkregen is 1214 22.119,62, 2 248 m2 voor f 42.569,62.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 315