17 8 Aankoopen van grond. Verbreeding Hofweg. Verbreeding Vleerstraat, Nadat omtrent de bestemming van de terreinen, overblij vende na de eventueele verbreeding van den Hofweg, met het Hoofd van den Rijks gebouwendienst overeenstemming was bereikt, werd ten aanzien van het bedrag der aan het Rijk te betalen schadeloosstelling door Burgemeester en Wethouders nader overleg gepleegd met den Minister van Financiën. Ook dienaangaande werd overeenstemming bereikt. Een overeen komst tusschen de Gemeente en het Rijk was aan het einde van het verslagjaar nog niet tot stand gekomen. Bij de openbare verkooping van 7/14 April 1936 werd aange kocht het perceel Korte Vleerstraat No. 23, kad. Sectie C, No. 4358, groot 68 m2, voor den prijs van f 1000,Deze aankoop werd bekrachtigd bij Raadsbesluit van 20 April 1936 (Bijlage No. 214). Krachtens Raadsbesluit van 8 Juni 1936 (Bijlage No. 306) werd aangekocht het perceel Vleerstraat No. 21/21a, kad. Sectie C, No. 827, groot 70 m2, voor den prijs van f 8000, Inmiddels werd aan Burgemeester en Wethouders voorge steld, den Directeur der Gemeentewerken te machtigen de voor bereiding van den straataanleg ter hand te nemen, welke opdracht werd verleend. Bij Raadsbesluit van 20 Januari 1936 (Bijlage No. 38) werd besloten tot aankoop van den Staat der Nederlanden van een oppervlakte grond, groot 78.860 m2 (kad. Sectie V. No. 2737, groot 140 m2 en No. 5652, groot 78.720 m2), gelegen in de Oost- duinen, tegen den prijs van f 3,— per m2. Aankoop geschiedde met het oog op uitbreiding van de bebouwde kom in n.o. richting. Ingevolge Raadsbesluit van 24 Augustus 1936 (Bijlage No. 401) werd van de Nederlandsche Spoorwegen aangekocht een opper vlakte grond, groot in totaal 39.658 m2, gelegen nabij de Laan van Nieuw-Oost-Indië, tegen den prijs van f 205.222,03. In dezen koopprijs is begrepen een bedrag voor de stichting door de Nederlandsche Spoorwegen van een nieuwe dubbele woning ter vervanging van die, welke op den aangekochten grond staat en t.z.t. zal worden afgebroken. Het in het jaarverslag over 1935 vermelde beroep der Ge meente tegen het besluit van Gedeputeerde Staten inzake het voorstel tot aankoop van „Klein Zwitserland”, werd door de Kroon verworpen. In zijn vergadering van 8 Juni 1936 (Bijlage No. 261261a) werd door den Raad verworpen een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot aankoop van den grond van den Dierentuin. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. B. VERBETERING VAN DE BEBOUWDE KOM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 316