17 9 Spui en omge ving. van-Boecop- straat. Hoewel niet dienende tot verbreeding van de Vleerstraat werden in de omgeving, ter opruiming van minderwaardige opstallen, nog de volgende perceelen aangekocht: bij de openbare verkooping van 7/14 Juli 1936 het perceel Korte Vleerstraat No. 3, kad. Sectie C. No. 4463, groot 36 m2, voor den prijs van f 400,— (bekrachtigd bij Raadsbesluit van 3 Augustus 1936, Bijlage No. 372); bij de openbare verkooping van 4/11 Augustus 1936 de per ceelen Zuilingstraat Nos. 84/86 en Korte Vleerstraat Nos. 2-4-6, kad. Sectie C. Nos. 4897, groot 87 m2 en 4898, groot 38 m2, te zamen voor den prijs van f 1.200,(bekrachtigd bij Raadsbesluit van 24 Augustus 1936, Bijlage No. 409). In November 1936 werden bij gemeenschappelijk schrijven van den Directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht en ondergeteekende voorstellen aan Burgemeester en Wethou ders ingezonden tot regeling van de bebouwing in het sanee- ringsplan Vleerstraat en omgeving en tot vaststelling van de verordeningen. Aan het einde van het verslagjaar hadden den Raad nog geen voorstellen ter zake bereikt. Krachtens Raadsbesluit van 24 Februari 1936 (Bijlage No. 94) Verbetering werd aangekocht het perceel Lamgroen No. 48, kad. Sectie G. No. 1260, groot 39 m2, voor den prijs van f 450,Op een gedeelte van dit perceel was bouwverbod gevestigd. Krachtens Raadsbesluit van 9 Maart 1936 (Bijlage No. 134) werden aangekocht de perceelen Turfmarkt Nos. 23/23a en 26, kad. Sectie G. No. 2862, groot 238 m2, voor den prijs van f 5.000, en het perceel Turfmarkt Nos. 21/21a, kad. Sectie G. No. 3773, groot 67 m2, voor den prijs van f 3.000,Van laatstbedoeld per ceel werd de opstal inmiddels gesloopt. Bij de openbare verkooping van 7/14 April 1936 werden aan gekocht de perceelen Hekkelaan Nos. 80/80a en 82/82a, kad. Sectie G. No. 3323, groot 166 m2, en No. 3322, groot 135 m2, te zamen voor den prijs van f 2.100,(bekrachtigd bij Raadsbesluit van 20 April 1936, Bijlage No. 214). Krachtens Raadsbesluit van 8 Juni 1936 (Bijlage No. 307) werd aangekocht een oppervlakte grond aan de Bagijnestraat, ter grootte van 332 m2, kad. Sectie G. No. 2385, groot 110 m2, en No. 2555, groot 222 m2, voor den prijs van f 5.500,Door dezen aankoop verkreeg de Gemeente de beschikking over een be hoorlijk afgerond bouwterrein ter plaatse. In aansluiting aan het vermelde in het jaarverslag over 1935 Saneeringsplan kan worden medegedeeld, dat het ontwerp van een verordening tot regeling van de bebouwing van gronden, gelegen aan de van-Boecopstraat, den Noord-West-Buitensingel en den Loos- VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 317