17 10 Saneeringsplan „Oud-Scheve- ningen*’ ten zuidwesten van de Keizer straat. Rivierviseh- markt. Verb reeding Slijkeinde. Verbreeding Werf straat. duinscheweg, ter visie heeft gelegen op de Secretarie van 10 Augustus tot en met 8 September 1936. Naar aanleiding van ingezonden bezwaarschriften, waardoor niet tijdig de noodige voorstellen aan den Raad konden worden gedaan, werd door den Raad in zijn vergadering van 1 December 1936 (Bijlage No. 588) besloten den wettelijk vastgestelden termijn, waarbinnen een beslissing moet worden genomen, met 3 maanden te verlengen. Ten behoeve van dit saneeringsplan werden de volgende perceelen aangekocht: krachtens Raadsbesluit van 3 Februari 1936 (Bijlage No. 57) de perceelen Noord-West-Buitensingel Nos. 68 t./m. 83, kad. Sectie U. Nos. 307 t./m. 322, te zamen groot 756 m2, voor de som van f 8.400, krachtens Raadsbesluit van 2 November 1936 (Bijlage No. 525) het perceel Noord-West-Buitensingel No. 139, kad. Sectie No. 3137, groot 44 m2, voor den prijs van f 484, Krachtens Raadsbesluit van 2 November 1936 (Bijlage No. 525) werden aangekocht het perceel Werf straat No. 142, kad. Sectie A F. No. 1351, groot 25 m2, voor den prijs van f 300,en de perceelen Werf straat Nos. 8/8a10 en Wassenaarschestraat Nos. 212325, kad. Sectie A F. Nos. 628, 629, 630, 631, te zamen groot 219 m2, voor den prijs van f 3.100,—. In zijn vergadering van 21 December 1936 (Bijlage No. 618) besloot de Raad tot aankoop van een oppervlakte grond, groot 4 m2, gelegen aan het Slijkeinde, voor de perceelen Nos. 87, 8989a, voor den prijs van f 10,per m2, zulks in verband met het op dien grond rustende bouwverbod. In aansluiting aan het saneeringsplan Oud-Scheveningen ten z.w. van de Keizerstraat werd bij de openbare verkooping van 13/20 Augustus 1936 aangekocht het perceel Drogersdijk No. 61, kad. Sectie A. H. No. 1522, groot 522 m2, voor den prijs van f 8.700,(bekrachtigd bij Raadsbesluit van 7 September 1936, Bijlage No. 435). Op een gedeelte van dit perceel was bouw verbod gelegd in verband met een vernauwing van den Drogers dijk ter plaatse. De afbraak van de onteigende perceelen in het saneerings plan werd voortgezet; inmiddels werd de aanleg van de nieuwe straten en de rioleering ter hand genomen en voor het grootste gedeelte voltooid. Krachtens Raadsbesluit van 24 Augustus 1936 (Bijlage No. 399) werd aangekocht het perceel Schoolstraat No. 2, kad. Sectie I. No. 91, groot 77 m2, voor den prijs van f 13.500,—. Door dezen aankoop zal de grond, welke tezijnertijd, na de ver- VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 318