n 17 24 Augustus 1936 (Bijlage No. 416) Profielwijziging Hildebrand- straat en -plein en Goeverneur- plein. Profielwijziging Kneuterdijk. Raamweg-Bad- huisweg. plaatsing van de zeevischmarkt, beschikbaar komt, doelmatiger kunnen worden bebouwd. Krachtens Raadsbesluit van 21 September 1936 (Bijlage Viaduct bij de No. 464) werd aangekocht een oppervlakte grond aan de Wete- Weteringkade. ringkade en de Binckhorstlaan (gedeelten van de vm. fabriek van Pennock), ter grootte van 715 m2, voor den prijs van f 15.000,zulks in verband met den voorgenomen bouw van een viaduct ter plaatse. In zijn vergadering van besloot de Raad tot profielwijziging van de Hildebrandstraat, het Hildebrandplein en het Goeverneurplein en stelde hiervoor de noodige gelden beschikbaar. In zijn vergadering van 21 December 1936 (Bijlage No. 596) besloot de Raad tot profielwijziging van den Kneuterdijk en de noodige gelden beschikbaar. Een definitieve beslissing omtrent de verbinding Raamweg- Verbinding Badhuisweg (zie jaarverslag over 1934, blz. 15) werd gedurende dit verslagjaar door Burgemeester en Wethouders niet genomen. Op verzoek van hun College werden de plannen nogmaals bezien in de Verkeersconferentie. Bij deze bespreking bleek, dat zich geen nieuwe gezichtspunten hadden voorgedaan. Hieronder volgt een overzicht van door den Gemeenteraad Vaststelling van vastgestelde rooilijnen. rooilijnen. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. TABEL I. Betreft Toelichting. 20 Januari 45 horstlaan. 30 Maart 156 21 September 461 10 October 499 501 I Voorgevelrooilijnen Weteringkade, Binck- 13 Juli 3 Augustus Voor- en achtergevelrooilijnen van-Bleiswük- straat. Voorgevelrooilijnen Wassenaarschestraat. Voorgevelrooilijnen Groningsehestraat en Gevers- Deynootweg. Voorgevelrooilijn Rijnstraat. Voor-, achter- en zijgevelrooilijnen Waalsdorper- weg, v.-Akenstraat, Stalpertstraat, van-der-Aa- straat. Rooilijnen Visschershavenstraat, Vuurbaakstraat, Zeekant. Vaststelling in verband met be bouwing. Idem. Vaststelling in verband met toe komstige verbree- ding. Vaststelling in verband met be bouwing. Idem. Idem. Idem. Raadsbesluit. 1936 350 375 19 October Nummer der by lage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 319