27 de Gemeente Retribution. f 544.952,— 657.825,— 610.575,— 257.249,50 HOOFDSTUK V. OPENBARE WERKEN. Omtrent de onderwerpen, volgens het model van dit verslag eventueel hier ter plaatse te behandelen, valt niets te ver melden. HOOFDSTUK VI. OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID. Openbare Orde. De Algemeene Politieverordening voor ’s-Gravenhage werd Algeni. Politie- gewijzigd bij Raadsbesluiten van 4 Mei (invoering o.a. van een verordening, verbod op of aan de openbare straat te vechten, onverminderd het bepaalde in art. 306 W. v. Sr.; beperking van het rijden op het strand gedurende het badseizoen), 1 December en 21 Decem ber (opheffing van het tap verbod). Er hadden in 1936 geen ordeverstoringen plaats, die bijzon- Verstoringen der dere maatregelen noodzakelijk maakten. openbare orde. De motorsurveillance der Politie werd uitgeoefend met 20 Motor- motorzijspanwagens en 124 motoragenten. Door de motoragenten surveillance. werd(en) 747 aanhoudingen gedaan, 10 528 processen-verbaal op gemaakt, 4 426 maal assistentie verleend, 1112 maal optochten begeleid en dienst gedaan bij afzettingen en 1202 aanrijdingen gemeld. De eigen stal der bereden Politie werd afgeschaft. Op Bereden Politie. 1 Januari 1937 waren in huur 8 paarden. Zoo noodig kan steeds over een voldoend aantal huurpaarden worden beschikt. Van het aantal automobielen voor den Politiedienst werden Politie-automo- in 1936 4 stuks vervangen door nieuwe (1 arrestanten-auto en 3 bielen. personenauto’s). De reparatie- en onderhoudswerkzaamheden bleven grootendeels in eigen beheer door de chauffeurs plaats vinden. Voor de alarmeering van de Politie zoowel als van de Brand- Alarmeering. weer waren op de openbare straat op 31 December 134 publieke alarmeeringsinrichtingen aanwezig. verslag van den Directeur der Gemeentebelastingen (bijlage 9) en het Beknopt Jaarboek van het Gemeentelijk Statistisch Bureau. Voor gebruik van den ondergrond werd aan uitgekeerd door: het Gasbedrijf Electrisch Bedrijf de Duinwaterleiding den Telefoondienst

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 31