17 13 Reinigings dienst. van de woning productie. In aansluiting aan het vermelde in het jaarverslag over 1935 Aanleg rijwiel- betreffende het rijwielpad van Scheveningen via Meijendel paden, naar den Wassenaarscheslag, kan worden medegedeeld, dat door Burgemeester en Wethouders aan Gedeputeerde Staten is ver zocht de kosten ten behoeve van den aanleg van dit pad geheel of gedeeltelijk voor rekening van de Provincie te nemen. Omtrent het tracé van den weg werd met de betrokken auto riteiten overleg gepleegd. Aan het einde van het verslagjaar was nog geen definitieve overeenstemming bereikt. Zooals vermeld is in het vorig jaarverslag, hebben Burge- Ordening meester en Wethouders zich gewend tot de gemeentebesturen van Rijswijk, Voorburg en Wassenaar om medewerking aan de totstandkoming van een Commissie, aan welke zou worden opgedragen de ordening van het woningbedrijf, op den voet van de uitgebrachte nota, te bestudeeren. Door deze gemeente besturen werd medegedeeld, dat zij niet bereid waren tot mede werking. Aan Burgemeester en Wethouders werd het eindrapport inge- Winkel telling, zonden betreffende de resultaten van de gehouden winkeltelling. In den loop van het verslagjaar werd aan Burgemeester en Statistiek geves- Wethouders een uitgebreid rapport uitgebracht betreffende het tigden. onderzoek naar de redenen, waarom personen, die zich hier in 1934 hebben gevestigd, ’s-Gravenhage als woonplaats hebben gekozen. Burgemeester en Wethouders hebben machtiging verleend Parkeertelling. over te gaan tot het houden van een parkeertelling. Bij de openbare verkooping van 5/12 Mei 1936 werden aan- Onderwijs, gekocht de perceelen van-Ravesteinstraat Nos. 92 t./m. 122 en 122 A t./m. Q. kad. Sectie A E. Nos. 1743 t./m. 1776, te zamen groot 1558 m2, voor den prijs van f 8.500,(bekrachtigd bij Raadsbesluit van 25 Mei 1936, Bijlage No. 264). De aankoop geschiedde eenerzijds ter opruiming van minderwaardige wonin gen, anderzijds ter uitbreiding van het aangrenzende school terrein. Bij Raadsbesluit van 11 Mei 1936 (Bijlage No. 241) werd Gemeentelijke besloten tot overneming van den Staat der Nederlanden van de rechten op den opstal van een perceel aan de Fannius-Scholten- straat, tegen den prijs van f 1.500,ten behoeve van den Gemeentelijken Reinigingsdienst, voor het daarin vestigen van een veegdienstpost, ter vervanging van het posthuis aan de Hoefkade. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. E. DIVERSEN. D. GRONDEN EN GEBOUWEN TEN BEHOEVE VAN GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN BEDRIJVEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 321