17 14 V erkeerstelling. Werken. Verkeers ongevallen. Luchtvaart terrein. Verkeers- conferentie. Eveneens werd door Burgemeester en Wethouders machti ging verleend over te gaan tot het houden van een verkeers telling. Door Burgemeester en Wethouders werd machtiging ver leend het vroeger ingesteld nader onderzoek betreffende de plaats en frequentie der verkeersongevallen voort te zetten ten aanzien van de ongevallen in 1935 en 1936. In den loop van het verslagjaar hebben verscheidene bespre kingen plaats gehad met de desbetreffende autoriteiten inzake de oprichting van een gemeenschappelijk luchtvaartterrein met de gemeente Rotterdam, nabij Delft, en werd aan het „Werkfonds 1934” verzocht een bijdrage te verleenen; het Werk fonds beschikte afwijzend. Particulieren te Rotterdam hebben de aandacht van de gemeentebesturen van Rotterdam en ’s-Gravenhage gevestigd op een terrein onder Overschie, dat geschikt zou zijn voor de inrichting tot luchtvaartterrein. Het gemeentebestuur van Rotterdam vroeg te dien behoeve steun van ’s-Gravenhage. In beginsel hebben Burgemeester en Wethouders zich bereid ver klaard te bevorderen, dat onder bepaalde voorwaarden mede werking zou worden verleend. Er werden acht besprekingen gehouden, waaraan, behalve de ondergeteekende, deelnamen de directeuren van de N.V. Ge mengd Bedrijf H.T.M., Gemeentewerken, Gemeenteplantsoenen en afgevaardigden van den Hoofdcommissaris van Politie, terwijl voor verlichtingsaangelegenheden overleg kon worden gepleegd met den Adjunet-Directeur van het Gemeentelijk Eleetrisch Bedrijf. De besprekingen kunnen in drie rubrieken worden ingedeeld A. Verkeersverbeteringen voor bestaande wegen en pleinen; B. Verkeersvraagstukken in ontworpen of in uitvoering zijnde uitbreidingsplannen; C. Verkeersvraagstukken van algemeenen aard. Meestentijds dienden de besprekingen ter voorbereiding van adviezen aan Burgemeester en Wethouders, welke adviezen, al naar gelang van den aard en omvang der betrokken aangelegen heid, in een afzonderlijk of gezamenlijk rapport werden uit gebracht. III. GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Ten einde de exploitatie mogelijk te maken, werd de in de plannen „Geest van Gogh”, „Eik en Duinen”, „Laakwijk” en „Moerweg I” aangevangen straataanleg voortgezet. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. EXPLOITATIE-O VERZICHT.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 322