17 lb In de overige bestaande plannen werden eenige voltooiings- en uitbreidingswerken uitgevoerd, terwijl de Dienst der Ge- meenteplantsoenen ook in 1936 regelmatig voortging met het aanbrengen van beplantingen in geheel bebouwde complexen. In den volgenden staat wordt een overzicht gegeven van de in 1936 uitgegeven bedragen voor aanleg. In de laatste 10 jaren werden aan aanlegkosten de navol gende bedragen uitgegeven: In het jaar 1936 hadden de gewone onderhoudswerken ten Onderhoud en behoeve van de in het Grondbedrijf ingébrachte eigendommen vernieuwingen, plaats. Het totaal der in 1936 uitgegeven bedragen beliep f 11.104, In dit bedrag is f 3.524,50 begrepen voor onderhoud van inge bouwde plantsoenen. Bovendien werden onderhouds- en verbouwingswerkzaam heden uitgevoerd aan eenige opstallen, deel uitmakende van de op blz. 16/17 van dit verslag genoemde, vervallen en ontbonden erfpachtsrechten. In het jaar 1936 werd door den Raad besloten tot uitgifte Erfpachten, in erfpacht van in totaal 6.89.35 ha met een jaarlijkschen canon van f 39.644,61. Van het totaal der in erfpacht uitgegeven terreinen, bedra gende 332.72.98 ha tegen een canon ad f 3.766.219,60, wordt op bladzijde 18 van dit verslag een overzicht gegeven. In genoemd VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Plau. Totaal f 370.027,66 Jaar. „Bohemen” „Eik en Duinen” „Moerweg”. „Laakwijk” „Diverse plannen” Uitgegeven bedrag. f 124.053,88 22.195,75 70.635,56 40.801,56 112.340,91 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 Uitgegeven bedrag. f 1.717.740,49 1.714.568,59 2.056.816,72 1.168.230,30 985.116,90 2.226.102,01 1.653.843,56 539.045,82 770.272,80 370.027,66

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 323