17 16 De navolgende erfpaehtsrechten werden vervallen verklaard: totaal zijn niet opgenomen de vóór 1912 uitgegeven terreinen (zg. „oude” erfpachten); wel zijn daarin begrepen die „oude” erfpachtsgronden, waarvan de omzetting onder de nieuwe erf- pachtsvoorwaarden inmiddels heeft plaats gevonden. De navolgende opstelling geeft een overzicht van de plaats gehad hebbende vorenbedoelde omzettingen. Ten aanzien van deze omzettingen wordt verwezen naar hetgeen daaromtrent in het verslag over 1931 werd opgemerkt. Vervallen erf- pachtsrechten. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Oude canon. Nieuwe canon. Jaar van omzetting. f f TABEL III. Ligging van den grond. Aanteekeningen. Datum. f 4.542,— 24 Aug. 1936 410 2271 631,20 2) Idem 410 526 Idem 611 131 1.048,- TABEL II. Idem Idem n n n n n n n Nachtegaallaan Laan-van-Poot en Fitislaan Jan-Wapstraat Hanenburglaan Valken boschkade Piet-Heinplein en Piet-Heinstraat Laan-van-Meer- dervoort 1932 1933 1934 1935 1936 5 5 3 2 2 410 410 611 611 Opper* vlakte in m2. 917 1041 289 304 Canon per jaar. 303,06 114,16 15,07 3,30 19,98 Door betaling van het verschuldigde werd de vervallenverkla ring buiten werking gesteld. Door betaling van het verschuldigde werd de vervallenverkla ring buiten werking gesteld. Door betaling van het verschuldigde werd de vervallenverkla ring buiten werking gesteld. 21 Dec. 1936 Idem 1.008,70 1.012,34 2) 1.396,85 542,05 1.470,05 385,— 345,— Raadsbesluit. Aantal over eenkomsten. 449,77 2) 473,11 1) Gewijzigd bij Raadsbesluit 22 Februari 1987 (Bijlage No. 94). Op het tijdstip der vervallenverklaring.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 324