17 17 in eens”. waar borgsommen. De navolgende erfpachtsovereenkomsten werden tusschen- Ontbonden erf- tijds ontbonden. pachtsovereen- TABEL IV. komsten. bedrag der storting beliep f 63.922,61. De rentevoet voor de berekening van de contante waarde bedroeg in 1936 4’/2 De stortingen bedroegen Verbeurd verklaard werden, wegens liet niet medewerken tot Verbeurde het verlijden van de akte van erfpachtsuitgifte, 6 waarborg sommen tot een totaal bedrag van f 12.987,90. Van de in de „Verordening betreffende storting van de Storting „canons contante waarde van den canon ter zake van erfpachtsrecht op gemeentegrond” (Verzameling 1930, No. 27) gestelde mogelijk heid werd door een 7-tal erfpachters gebruik gemaakt; het VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Raadsbesluit. Ligging van den grond. Datum. Bijl. No. 72 268 f 89 236 n 25 Mei 236 500 n 24 Aug. 410 312 n Idem 410 1310 n Yperschestraat Idem 410 1260 n Totaal f 209.869,37 Doornstraat Vuurbaakstraat Leeghwater- en le-v.-d.- Kunstraat Sleedoornstraat Merel-, Meezen- en Koe- koeklaan 1936 1936 1936 1936 Canon per jaar. 1.572,— 1.260,— Oppervl. in m2. 321,— 141,60 600,— 436,80 in 1932 1933 1934 1935 1936 f 16.889,— 12.476,— 55.272,65 29.976,11 63.922,61 3 Febr. 24

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 325