17 19 Overzicht van de in exploitatie zijnde terreinen. In tabel VII wordt aangegeven het totaal aan beschikbare Overzicht van de bouwterreinen per 31 December 1936, alsmede de per stratenplan in exploitatie als „Rentegevend” te beschouwen oppervlakten, welke naar de rubriek „Uitgegeven terreinen” zijn overgebracht. Voor zoover van vorenstaande verkoopen de akte in 1936 werd gepasseerd, werden de resultaten daarvan in de rekening verwerkt. In afwachting van de kadastrale metingen werden van eenige verkoopen de voorloopige oppervlakten aangehouden. Het totaal der sedert 1912 verkochte eigendommen, bedra gende 39.72.01 ha tegen een verkoopsom ad f 5.849.044,is gespecificeerd in de op bladzijde 18 van dit verslag voorkomende tabel. Op 31 December moesten nog de akten worden gepasseerd van verkoopen tot een totale oppervlakte van 16.079 m2 met een koopsom van f 349.808,30. Wegens boete voor het niet op tijd voldoen van den ver- Boeten en aeh- schuldigden erfpachtscanon werd ten bate van het boekjaar 1936 gebracht een bedrag van f 12.704,35, terwijl per 31 December 1936 te vorderen was: VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. van Totaal TABEL VII. Uitgegeven terreinen. No. O M S C H R IJ VIN G. 1 173.644 f 138.808,01 4.696 n 729 326 f 577.424,46j 175.283 f 165.867,34 Totaal 190.955 140.914 157.558 64.312 1.943 n n n 7.587 163.000 zijnde bouw terreinen. terstallige erf- pachtseanons. f 21.294,— 43.240,46 89.212,26 169.930,95 111,496,76 119.428,84 152.862,90 54.390,95 437,— 2 3 4 5 6 Canon en vergoedingen. f 323.677,67 x) Oppervlakte in m2. I Nog be schikbaar. Oppervlakte in m2. Complex 1. Gronden in de Westduinen, ten noordwesten van den Nieboerweg. Plan Duindorp Complex 2. Gronden in den Segbroekpolder, ten noorden van de Segbroekbeek. Plan Houtrust I en II III Segbroek I II Boschjes van Poot 1 erfpachter canon over 1933 3 erfpachters 1934 38 1935 180 1936 Transporteer en 1) Bjj het ter perse gaan van dit verslag waren deze cijfers als volgt: 1 erfpachter canon over 1933 f 21.294,— 1 1934 42.588,— 10 erfpachters 1935 49.538,22 43 1936 52.447,12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 327