I 28 V reemdelingen. Brandweer. Parkeerregel ing automobielen. Logementen en tapperijen. Bewaking rijwielen. Openbare Veiligheid. Het aantal brandkranen in de openbare straat bedroeg op 31 December 6 217. Het aantal brandputten systeem Stang onder ging in het afgeloopen jaar geen wijziging, evenmin het aantal brandputten in verbinding met het grachtwater. In 1936 hadden plaats 168 schoorsteenbranden, 277 kleine binnenbranden, 20 zware binnenbranden, 3 uitslaande branden, 1 scheepsbrand en 240 buitenbranden, totaal 709 branden. Door gebruik van benzine of petroleum zijn 7,4 door gas 0,9 en door electriciteit 6,1 der branden ontstaan. In Gemeente- en Rijksgebouwen hadden in het verslagjaar geen branden plaats. Behalve de alarmeeringen wegens de genoemde 709 branden waren er 149 brandgeruchten en 40 baldadige alarmeeringen per telefoon. Toezicht op bios coop- en tooneel- richtige naleving der bepalingen, voortvloeiende uit de Bios- voorstellingen. Gevonden voor werpen. Haagsehe Bur gerwacht. Brandkranen en -putten. De parkeerregeling voor automobielen bracht in 1936 aan baten f 32.405,op, waartegenover aan kosten stond een bedrag van f 822,94 (kosten van plaatsen en onderhoud van parkeer- borden door Gemeentewerken zijn hierin niet begrepen). De regeling van de bewaking van rijwielen gaf een bate van f 18.131,90, tegenover kosten ten bedrage van f 1.492,51. Door te werkstelling van een 60-tal rij wielbewakers en een 60-tal auto- bewakers werd een belangrijk bedrag aan werkloozensteun bespaard. Het aantal inspecties door de Politie ter controle van de coopwet, en van die betreffende tooneelvoorstellingen bedroeg te zamen 307. Overtreding der bepalingen werd geen enkele maal vastgesteld. Op 31 December 1936 stonden ingeschreven 125 logementen (waaronder slaapsteden), 477 lokaliteiten, waar met vergunning sterke drank in het klein werd verkocht (met uitzondering van de bijzondere en logementsvergunningen), 255 restaurants en 2 huizen, waarin gelagen worden gezet en die vóór den vastge- stelden tijd geopend mochten zijn. Het aantal vreemdelingen, dat zich hier metterwoon vestigde en in het bevolkingsregister werd ingeschreven, bedroeg 2 902, terwijl zich bij de Politie 5 458 vreemdelingen aan- en 4 907 af meldden. Het aantal als gevonden aangegeven of gedeponeerde voor werpen bedroeg 28 514. De sterkte der gewapende Burgerwacht bedroeg op 31 De cember 1936 5112, die der ongewapende 1 545 leden. De leden van het buitendistrict Loosduinen zijn in deze cijfers begrepen. Evenals in vorige jaren werden schietwedstrijden gehouden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 32