17 22 Verhuringen. Ten slotte waren mede verhuurd de aan het Nachtegaalplein gelegen tennisbanen tegen een huurprijs van f 600,per jaar. Het sportterrein „Houtrust” is thans verhuurd voor f 3.000, per jaar (minimum huursom), terwijl van de huursom van het restaurant in de „Boschjes van Poot” (welke verhuring inmid dels wegens wanprestatie van den huurder tusschentijds werd Op de met gemerkte terreinen is slechts een begin van aanleg gemaakt, zoodat deze niet zijn te beschouwen als beschik bare bouwterreinen. In sommige der overige complexen zijn begrepen gronden, welke t.z.t. in aanmerking komen voor uit- lichting. De opbrengst van de in 1936 verhuurde en verpachte eigen dommen beliep f 142.321,34 in totaal, verdeeld over de navol gende rubrieken als volgt: Deze verhuurde eigendommen behooren te worden onder scheiden in: a. die, welke krachtens besluit van den Raad in den vorm van verhuring worden geëxploiteerd (Uitgegeven terreinen); b. die, welke in afwachting van de definitieve bestemming voorshands worden verhuurd (Gronden en Bouwterreinen). Van de onder a. bedoelde gronden (waaronder mede zijn te rangschikken de ten behoeve van Gemeentelijke diensten en instellingen in gebruik genomen terreinen) was op 31 December 1936 aan particulieren verhuurd een oppervlakte van 2.586 m2 voor opslagplaats aan de Laakhaven met een jaarlijksche op brengst van f 3.957, Hieronder volgt een opgave van de oppervlakten in gebruik bij Gemeentelijke diensten en instellingen en de daarvoor betaalde vergoedingen: VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 1' 142.321,34 Gemeentelijk Electrisch Bedrijf Gemeentewerken Gemeenteplantsoenen Reinigingsdienst Onderwijs Ziekenhuizen Gemeentepolitie Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Stichting „Haagsehe Sport- en Speelterreinen” Gronden Bouwterreinen Uitgegeven terreinen f 44.864,92 28.917,88 68.538,54 23208 20075 17503 1800 3570 210 2221 67317 11093,5 m2 f 11.284,96 22.042,05 260,— 4.912,15 1.188,— 2.499,— 250,— 2.194,35 1.198,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 330