17 23 Een overzicht omtrent de in de jaren 1920 tot en met 1936 aan erfpachtscanons geïnde bedragen en het aantal erfpachts- perceelen is in den navolgenden staat (tabel VIII) vervat. (De zg. „oude” erfpachten bleven daarbij buiten beschouwing.) Uit dit overzicht blijkt o.a., dat het aantal erfpachtsreehten met jaarlijksehe betaling (Algemeene Voorwaarden 1911) geleidelijk terugloopt door omzetting in rechten met halfjaarlijksche beta ling (Algemeene Voorwaarden 1923). Deze Algemeene Voor- beëindigd) ad f 2.481,per jaar, ten bate van het Grondbedrijf komt een gedeelte ad f 437, Van het krachtens Raadsbesluit d.d. 6 Mei 1935 (Bijlage No. 275) verhuurde terrein met de daarop staande voormalige Electrische Centrale komt een gedeelte der huursom en wel ten bedrage van f 1.280,— ten bate van het Grondbedrijf. Ondershands verpacht zijn oppervlakten tot een totaal van 551.65.49 ha. In deze oppervlakten zijn begrepen de in vorige jaren ondershands verpachte perceelen wei- en teelland tot een gezamenlijke oppervlakte van 73.44.09 ha. De opbrengst van de gehouden onderhandsche verpachting in 1936 van 478.21.40 ha beliep f 38.644,25, zijnde f 80,— per ha. De opbrengst over 1935 was f 96,per ha, die over 1934 bedroeg f 116,— per ha en die over 1933 beliep f 130,per ha. In verband met de voorbereiding, den aanleg en de uitvoe ring van eenige stratenplannen, alsmede in verband met erf- pachtsuitgiften, werden eenige verhuringen geheel of gedeel telijk ontbonden of, na beëindiging van den huurtijd, niet verlengd. Krachtens Raadsbesluit van 24 Augustus 1936 (Bijlage Tegemoetkoming No. 400) werd een crediet van f 2.868,20 toegestaan, ten einde aan huurders, aan daarvoor in aanmerking komende huurders van weilanden en teelgronden een tegemoetkoming in de over 1936 te betalen huursommen te verleenen. Het verleende bedrag ad f 2.868,20 kwam geheel ten laste van de in het Grondbedrijf ingebrachte eigendommen. Van de bepalingen der Crisispachtwet werd door de huurders Crisispachtwet, van Gemeente-eigendommen in 1936 geen gebruik gemaakt. In het jaar 1936 werd aan erfpachtscanon geïnd een bedrag Geïnde bedragen ad f 3.642.839,06, zijnde: aan erfpachts canons. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. f 3.642.839,06 37.408,80 300.508,38 3.304.921,88 voor zg. „oude erfpachten” (uitgiften vóór 1912) f canons van woningbouwvereenigingen e.d. gewone erfpachten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 331