17 28 In 1936 uitgelichte terreinen. Uitlichting van gronden. Inbreng van eigendommen. In verband met hernieuwde opmeting, mede ten gevolge van wijziging in overeenkomsten in verschillende bouwplannen, werd een oppervlakte van 115 m2 bij geboekt, terwijl 13.418 m2 werd af geschreven. In verband met den stand der aanlegwerken, werd in het plan „Binckhorsthaven” een oppervlakte van 38.49.89 ha, be stemd voor straten, havens en plantsoenen, afgeboekt. De totale oppervlakte van de op 31 December 1936 inge brachte gronden bedroeg 1094.39.80 ha, verdeeld als volgt: beliep, met inbegrip van de gekweekte rente der beleggingen f 2.529.213,37. Krachtens Raadsbesluit van 1 December 1936 (Bijlage No. 576) werd, ingaande 1 April 1936, in het Grondbedrijf ingé bracht een terrein aan de Amalia-van-Solmsstraat ter opper vlakte van 1.879 m2 met een boekwaarde gelijk aan de geschatte waarde van f 28.185,— en een leeningsschuld van f 4.224, Genoemd schuldbedrag werd voor rekening van het Grond bedrijf genomen. Krachtens Raadsbesluit van 21 December 1936 (Bijlage No. 600) werden, ingaande 31 December 1936, uitgelicht de in den hierna volgenden staat nader omschreven terreinen ter oppervlakte van 34.028 m2 tegen een uitlichtingsbedrag ad f 195.468,—. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. TABEL X. Omschrijving. f 17.400,— f 24.126,— 0.43.50 178.068,— 178.068,— 110.985,— 103.078,— f 195.468,— f 127.204,— f 195.468,— Gronden Bouwterreinen Uitgegeven terreinen Boek waarde. I Leenings- schuld. Geschatte waarde. Omvang van het Bedrijf. Afboeking van gronden. Verschillen in oppervlakte. Opper vlakte in ha. Bedrag van de uit lichting. Terrein achter de Plu vier-, Tesselsche- en Terschellingschestraat. Terrein aan de Anna- BJjnslaan, Rederijker-, Coornhert- en van- Ruysbroekstraat 2.96.78 3.40.28 I f 135.111,- 530.77.30 ha 156.02.83 407.59.67 f 24.126,— f 17.400,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 336