17 31 aanbouw. Van het complex betonwoningen werd op 13 blokken een nieuwe platafdekking met overstekende lijst gemaakt. In het woningcomplex Kolenwagenslag werd behoefte ge voeld aan bergruimten ten behoeve van de in die omgeving wonende neringdoenden en voor berging van bakfietsen e.d. Een op een binnenterrein aanwezige speelplaats werd opge ruimd; op deze oppervlakte werden 16 pakhuizen en 13 schuurt jes gebouwd, terwijl bovendien een ruimte werd gereserveerd voor berging van materialen enz. ten behoeve van den onderhouds dienst. In het complex Spoorwijk werd een 6-tal perceelen voorzien van nieuwe platafdekkingen met overstekende lijsten. Bovendien werden op het bestaande pakhuiscomplex nabij de woningen gelegen aan de Vuurbaakstraat eveneens de plat afdekkingen vernieuwd. Gedurende het verslagjaar werden op verzoek van de bewo ners 107 schuurtjes en 5 bakfietsbergplaatsen op de achter- terreinen van verschillende woningcomplexen geplaatst. VII. BEMOEIINGEN MET TOEGELATEN VEREENI- GINGEN EN STICHTINGEN. In dit verslagjaar werden geen woningen gebouwd. Voltooide Op 31 December 1936 waren evenmin woningen in aanbouw, woningen. In verband met het aantal leegstaande woningen, dat, hoewel Woningen in dalende, nog te groot was, werd het wenschelijk geacht ook dit aanbouw, jaar nog niet over te gaan tot aanbesteding van de complexen Luctor et Emergo III (87 woningen) en Beter Wonen IV (147 woningen), waarvan de aanbestedingsstukken gereed liggen. Ten behoeve van het Vie woningcomplex van de Algemeene Controle op het Coöperatieve Woningvereeniging werd een 73-tal rijwielberg- onderhoud, plaatsen gebouwd op het reeds voor dat doel gereserveerde terreingedeelte achter het complex. De bouwkosten werden geput uit de voor den bouw van het complex bestemde gelden. De exploitatie-uit gaven worden gedekt door de huuropbrengst der bergplaatsen. Ten gevolge van het langdurig leegstaan van enkele winkel- woningen, gelegen op voor winkels minder gunstigen stand, werd besloten deze te verbouwen tot benedenwoningen, nl. een winkel aan het Moerbeiplein No. 51 van de Algemeene Coöpe ratieve Woningvereeniging, een winkel aan de le-Pieterburg- straat No. 90 van de Woningstichting Patrimonium en een win kel aan de Ribesstraat No. 95 van de Vereeniging ’s-Gravenhage. Aan woningen van verschillende complexen werden verbete- VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 339