29 en Voor het opruimen van verkeersbelemmeringen rukten de beide kraanwagens 171 maal uit, terwijl 120 maal met verschil lende voertuigen der Brandweer werd uitgerukt voor het ver kenen van hulp in bijzondere gevallen. De vrijwillige Brandweer te Loosduinen rukte in het ver slagjaar 22 maal uit. Het gemiddelde tijdsverloop tusschen alarmeering en hulp- verleening bedroeg dit jaar 2 min. 40 sec. Het toezicht op de brandbluschmiddelen in de Rijks- Gemeentegebouwen had geregeld plaats. De Haagsche Vrijwillige Brigade tot Redding van Drenke- Redding van lingen telde op 1 Januari 1937 306 leden, w. o. 292 (77 dames en drenkelingen. 215 heeren) gewone leden. Hiervan waren 37 dames en 111 heeren gediplomeerd. In 1936 werden door de leden 11 reddingen verricht. Openbare Zedelijkheid. Het aantal vergunningen bedroeg op 31 December 477, het Drankwet, maximum aantal, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 24 De cember 1930. Het vergunningsrecht bleef bepaald op f 12,50 van iedere f 50,huurwaarde. De totale opbrengst van het vergunningsrecht krachtens de Drankwet bedroeg over het vergunningsjaar, geëindigd op 30 April 1936, f 104.855,—. Aan hotel-vergunningsrecht werd over het jaar, geëindigd op 30 April 1936, ontvangen f 920,De opbrengst van het ver- lofsrecht over het verlofsjaar, geëindigd op denzelfden datum, was f 12.975, De staat op de volgende bladzijde bevat de opgaven, bedoeld in de artikelen 35 en 51 der Drankwet. Bij het Centraal Comité voor Drankbestrijding waren ook Drankbestrü- in 1936 aangesloten alle in de Gemeente werkende drankbe- ding, strijdingsvereenigingen, met een totaal van 2 291 leden op 31 December. Door deelneming aan de zg. „Blauwe week” en door de orga nisatie van het „Blauwe sport- en kinderfeest” werd actief pro paganda gemaakt voor de geheelonthouding. De baten van het Comité bedroegen f 2.567,66, de lasten f 2.339,46; batig saldo: f 228,20. Consultatiebureau voor Alcoholisme. Het aantal nieuwe patiënten bedroeg 117, terwijl met 80 personen de behandeling werd voortgezet; onder deze 197 patiënten bevonden zich 2 vrouwen. In 106 gevallen was een vonnis de reden van aanmel ding, terwijl in 28 gevallen de aanmelding uit eigen beweging geschiedde; 63 patiënten werden gezonden door Maatschappelijk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 33