17 32 Bewoning, samenstelling gezinnen, verhuizingen. ringen aangebracht, welke niet bepaald onder het gewone onderhoud der woningen konden worden gerekend, doch eens deels strekten om de woningen beter verhuurbaar te maken en anderdeels moesten worden uitgevoerd ter vervanging van materialen uit den oorlogstijd en van de constructies uit dien tijd van minder deugdelijke materialen, toegepast in verband met de schaarschte en den Imogen prijs der in normale tijden te gebruiken materialen. O.a. werden, ten einde verbetering te brengen in de toe treding van licht in de portalen en op de trappen van de woningen in de Winburgstraat, deel uitmakende van het Ille woningcomplex der Algemeene Coöperatieve Woningvereeni- ging, de portiekopeningen verbreed en de bovengedeelten der portiekmuren van wit cement-schuurwerk voorzien. In 24 groote étagewoningen van het Ie woningcomplex der vereeniging Mischkenoth Israël werd in een tweede vertrek in elke woning een stookplaats met schoorsteenmantel gemaakt. Ten behoeve van een aantal woningen (vrije bovenhuizen) in het Ille en Ve complex der vereeniging Verbetering zij ons Streven en in het He complex der vereeniging Nutswoningen werden op de zolders met slaapvertrekken gootsteenen met wateraan- en -afvoer aangebracht. De baleons der 29 bovenwoningen van het He complex der vereeniging Patrimonium (L.) werden vergroot en van een brandstoffenbergplaats voorzien. In verband met doorslaande gevels werden van het IVe complex der Algemeene Coöperatieve Woningvereeniging aan het blok aan de Lijsterbesstraat de borstweringen boven het plat dak vervangen door overstekende lijsten en voor de zuid-weste- lijke eindgevels der andere blokken spouwmuren aangebracht. Voorts -werden bij eenige complexen respectievelijk de hout- cement-dakbedekking vervangen door een mastiekbedekking, zinken dakgoten vernieuw'd, bodemafsluitingen aangebracht enz., welke werkzaamheden evenals de gewone onderhouds werken en verfwerken in overleg met en onder controle van dezen Dienst werden uitgevoerd. Belangrijke bedragen werden besteed aan het opknappen van leegstaande woningen ten einde de verhuurbaarheid te bevorderen. Zooals uit tabel XII blijkt, waren per ultimo December 1936 in de complexen der Woningbouwvereenigingen 6649 gezinnen gehuisvest met totaal 22756 bewoners, zijnde gemiddeld 3,42 bewoner per woning. Deze cijfers waren per ultimo December 1935: 6430 gezinnen, 22414 bewoners, gemiddeld 3,49 bewoner per VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 340