17 33 leegstaande woningen werd wegens leegstaande woningen. Ook in 1936 was de huurderving uiterst gering in de oudste woningcomplexen der Loosduinsche woningbouwcorporaties en in de te Scheveningen gelegen complexen der vereeniging De Goede Woning te Scheveningen. De in 1934 en 1935 in gebruik woning. Een verdere daling van het algemeen gemiddelde moet dus ook thans weer worden geconstateerd. Het gemiddelde per einde 1936 was het grootst in het 5e complex der R.-K. Woning- bouwvereeniging Verbetering zij ons Streven met 5,67 en het kleinst in het tweede complex der vereeniging ’s-Gravenhage met 2,50 bewoner per woning. Het aantal verhuizingen bedroeg in 1936 1878, in 1935 1806 of respectievelijk 26,23 en 25,23 zoodat weder toeneming daarvan moet worden geconstateerd. Deze verhuizing van meer dan der bewoners in één jaar verhoogt de onderhoudskosten der woningen belangrijk en veroorzaakt veel moeilijkheden aan het beheer der vereenigingen. Tabel XIII geeft een indeeling der verhuizingen naar de huurklassen. Daar ook in 1936 de huren weder werden verlaagd, is de reeds te vorigen jare voorgekomen verschuiving naar lagere huurklassen thans toegenomen. Dientengevolge is het cijfermateriaal voor vergelijking minder geschikt. Echter kan worden vastgesteld, dat de mutaties relatief het grootst zijn in de goedkoopere woninggroepen, met name in de huurprijzen tot f 5,per week. De tabellen XIV, XV en XVI geven een overzicht betref- Huurinningen fende de huurinning, de huurderving en het aantal der leeg staande woningen. Ingaande 9 Augustus 1936 zijn de huren van 5642 vereeni- gingswoningen meer of minder belangrijk verlaagd. De ver laging bedroeg gemiddeld f 0,38 per woning en per week, de bruto huuropbrengst verminderde dientengevolge met f 110.214,De resultaten dezer verlaging waren gunstig; het aantal leegstaande woningen (inclusief winkelwoningen), dat op 1 Juli 1936 800 bedroeg, was op 31 December 1936 tot 502 gedaald. Aan huurderving geboekt: VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Procenten. 3.31 6,96 10,94 9,98 1933 1934 1 Jan.—30 Nov. 1935 1 Dec. 1935—30 Nov. 1936 Bedragen. f 69.346,63 145.171,86 207.562,30 208.573,84

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 341