17 34 genomen complexen waren ook steeds goed verhuurd. Zeer belangrijk was daarentegen het huurverlies in complexen van Openbaar Belang en van ’s-Gravenhage. Financieele Over het verslagjaar 1936 werd door 15 complexen een batig resultaten enz. saldo van totaal f 45.555,32 verkregen, daarentegen bedroeg het verlies op 36 andere complexen f 424.626,28, terwijl 1 complex noch batig noch nadeelig saldo aanwees. Het verschil tusschen de nadeelige en batige saldi bedroeg f 379.070,96 of gemiddeld f 52,95 per woning en per jaar. In het vorig verslag werd melding gemaakt van de instel ling van het Gemeenschappelijk fonds, bedoeld in Artikel 29 van het Woningbesluit. Met welwillende medewerking van alle daarbij betrokken Vereenigingsbesturen werd in 1936 het „Gemeenschappelijk fonds II” ingesteld, waarin door de Woning bouwcorporaties 80 van de aanwezige batige saldi van zgn. Gemeentesteuncomplexen is gestort tot een totaal bedrag van f 177.217,28, terwijl van nog te verkrijgen batige saldi eveneens 80 zal worden afgedragen. De regelen voor dit fonds gesteld komen overeen met die, vervat in Art. 29 van het Woningbesluit. De op 9 Augustus 1936 ingevoerde huurverlaging wordt ten deele uit de rente van dit fonds gefinancierd. Bij de beoordeeling van de waarde van het effectenbezit der Vereenigingen, in tabel XVII opgenomen, dient met het voren staande rekening te worden gehouden. De vermindering ten opzichte van 1935 van dit bezit houdt uiteraard met de vermel de storting in het „Gemeenschappelijk fonds II” nauw verband. Controle der Bij een vrij groot aantal der vereenigingen wordt de controle administraties, bemoeilijkt door het onvoldoende inzicht, dat de desbetreffende administratieve krachten in nieuw genomen maatregelen hebben verkregen. Herhaaldelijk moesten concept-jaar rekenin gen dien tengevolge ingrijpend worden gewijzigd. De betoonde mede werking van besturen en administrateurs verdient echter met erkentelijkheid te worden vermeld. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 342