17 45 De Directeur, P. BAKKER SCHUT. IX. DIVERSEN. met de afdeeling ’s-Gravenhage I Tabel XXI geeft een vergelijkend overzicht van de vermeer dering van den woningvoorraad in de vier groote steden. De benoodigde gegevens werden welwillend verstrekt door de des betreffende diensten van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ten slotte geeft het overzicht in tabel XXII van het aantal gestichte woningen per 1000 inwoners, berekend naar de bevol kingscijfers op het einde van ieder jaar, een vergelijking van de intensiteit der woningproductie in de vier groote steden gedurende de jaren 1930 tot en met 1936. TABEL XXII. Overzicht van het aantal gestichte woningen per 1000 inwoners, berekend naar de bevolkingscyfers op het einde van ieder jaar. van de Tentoonstel- aan- lingen. In samenwerking Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer werd een stand gebracht op de in het voorjaar van 1936 gehouden Jaarbeurs te Utrecht. Van 22 October t./m. 31 October 1936 werd hier ter stede gehouden de Tentoonstelling „Nederlandsch Fabrikaat”. Op deze tentoonstelling was de Dienst vertegenwoordigd met een stand. Voor de in Juni 1936 te Groningen gehouden Verkeersten- toonstelling werd eenig materiaal, hoofdzakelijk bestaande uit teekeningen betreffende het verkeer in ’s-Gravenhage, beschik baar gesteld. In Dublin wordt op initiatief van het Gouvernementsblad „The Irish Press” een tentoonstelling georganiseerd op het gebied der volkshuisvesting. Voor deze tentoonstelling werden eenige foto’s en teekeningen beschikbaar gesteld. In dit verslagjaar werd een gezelschap van 140 congres- Buitenlandsch sisten van de „Association Framjaise pour l’Amélioration de bezoek. l’Habitation” rondgeleid door de stadsuitbreiding en langs verschillende woningcomplexen. Bovendien werden nog aan verscheidene belangstellende vreemdelingen geleide en inlichtingen verstrekt ten aanzien van woningbouw, stadsuitbreiding enz. VERSLAG stadsontwikkeling en volkshuisvesting. Jaar. woningen, inw. 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 Voltooide woningen. 7934 7013 4483 4167 8111 6914 6726 Amsterdam. Per 1000 inw. 2631 3031 2101 4889 4160 3716 2252 Per 1000 inw. 3878 5116 5283 4549 6485 4446 2048 1688 1764 879 857 895 964 505 10,55 9,15 5,80 5,35 10,39 8,84 8,59 8,86 11,37 11,49 9,69 13.59 9,22 4,21 4,49 5,16 3,58 8,32 6,99 6,24 3,76 11,— 11,29 5,63 5,39 5,56 5,98 3,12 woningen.| Rotterdam. Voltooide woningen. Utrecht. Voltooide I Per 1000 ’s-Gravenhage. Voltooide I Per 1000 ---j |nw

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 352