i i 17 17 49 48 I - 7 X. FINANCIER BEIIRI.IESREKEMNI EDEELTE. (ER 1936. 7 7 vn vin 29.513,— I r L177(16204(7 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Verschil. BENAMING. f 4.942.850,— f 4.942.850,— f 16.697,42 f 2.179.938,25 2.179.508,25 20.470,87 n n III 29.548,— 28.055,14 1.457,86 n r> n n IV 166.000,— 161.350,— 195.478,02 34.128,02 n n V 422.842,— 414.090,— 451.486,84 37.396,84 n n n n VI 11.652,53 8570.620,40 f 8.551.198,40 33.581,26 f f f f 4.927.850,— f 4.928.275,— f 4.932.972,42 f f 4.697,42 2.698.669,79 2.694.334,79 2.790.426,87 96.092,08 n n III 85.488,81 85.053,81 85.476,20 422,39 n n IV 118.500,— 115.100,— 155.515,52 40.415,52 n n n V n 524,36 6.134,41 I» n 149.253,77 22.739,03 n n f f 8.720.308,38 f 194.301,14 25.191,16 f f f f n f n n n n 403,980,64 46.014,96 I n n r> n n r n n In I» 666.687,15 n n n n n n n n n n n n n r f n f n n n n n n n n n IX X XI XII XIII XIV VI VII VIII IX X XI XII I II I. Gewone Dienst. Baten. 364.064,61 6.999,36 174.180,70 21.611,41 30.060,30 9.747,22 H n w n n n Meer geboekt. 94.343,59 5.733,28 Minder geboekt. 921,65 1.439J0 90,78 I II Geboekt in 1936. 3.201.653,45 1.002,89 5.939,66 3.208.596,— De Directeur, P. BAKKER SCHUT. 171.992,80 Memorie Memorie 8.551.1984(7 De Administrateur, Th. M. GUNDLACH. 318.049,65 I 6.475,— 175.102,35 15.477,— 31.500,— 9.838,— Memorie 95.650,— 30.0.00,— 31.550,— Memorie Memorie 645,53 552,35 6.611,24 6,582,97 202.691,24 1.932.812,— 2.500,— 6.867.916,16 2.500,— 403.980,64 7.274.396,80 n n t 671.167,15 95.650,— 30.000,— 32.625,— Memorie Memorie 1.932.812,— 2.500,— ,703.980,64 1^39.292,64 Gezien 6 867.916,16 2.500,— 403.980,64 7.274.396,80 3 201.653,45 1.002,89 5 939,66 3.208.596,— f 4.959.547,42 2.159.037,38 II. Kapltaaldienst. Inkomsten. A. Inkomsten Grondbedrijf B. Andere buitengewone ontvangsten C. Uitkeering van den gewonen dienst wegens afschrijving Inkomsten Grondbedrijf Inkomsten in verband met de exploitatie van de woningen door de Stichting „Centraal Woningbeheer” Inkomsten in verband met de exploitatie van de (woningen door de Stichting) „Contrölewoningen” Opbrengst van de voor rekening van de Gemeente uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten Opbrengst van de voor rekening van anderen uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten Uitkeeringen van de Gemeente en van hare fondsen, voor zoover niet onder andere artikelen verantwoord Inkomsten van eigendommen niet Grondbedrijf Rente van kasgeld Verhaal van pensioensbijdragen enz Bijzondere inkomsten Te veel omgeslagen bedrijfskosten over 1935 Te weinig omgeslagen bedrijfskosten over 1936 Aanvankelijk geraamd bedrag. P .33K29244 Totaal na tusschen- tijdsche wijzigingen geraamd bedrag. 171.992,80 Memorie Memorie 324.541,65 6.520,— 180.067,35 15.652,— 31.500,— 9.838,- Memorie I. Gewone Dienst. Lasten. Directe kosten en uitgaven Grondbedrijf Uitgaven in verband met de exploitatie van de woningen door de Stichting „Centraal Woningbeheer” Uitgaven in verband met de exploitatie van de (woningen door de Stichting) „Contrölewoningen” Kosten van de voor rekening der Gemeente uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten Kosten van de voor rekening van anderen uit te voeren werken en leveringen en te verrichten diensten Algemeene onderhoudskosten Algemeene onkosten Kosten van eigendommen niet Grondbedrijf Renten, voor zoover niet onder andere artikelen verantwoord Afschrijvingen, voor zoover niet onder andere artikelen verantwoord Oninbare posten, voor zoover niet onder andere artikelen verantwoord Uitkeeringen aan de Gemeente en aan hare fondsen, voor zoover niet onder andere artikelen verantwoord Onvoorzien Te veel omgeslageu bedrijfskosten over 1936 II. Kapltaaldienst. Uitgaven. A. Kosten en uitgaven van het Grondbedrijf B. Kosten van aanleg en uitbreiding C. Uitkeering aan de Gemeente wegens aflossing op leeningsschui 761.030,74 101.383,28 18.347,47 32.195,53 552,35 6.611,24 6.582,97 f 8.720.308,38 f 3.666.262,71 1.497,11 398.040,98 f 4.065.800,80 f 3.666.262,71 1.497,11 B 398.040,98 f 4.065.800,80 n n Tl n n n n f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 355