17 17 51 50 c. Toelichting op „Aanleg en uitbreiding van den Kapitaaldienst). VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Kapitaal io*’- UITGAVEN. Begroot bedrag. Begroot bedrag. INKOMSTEN. A. Kosten en uitgaven van het Grondbedrijf I f 6.867.916,16 3.666.262,71 3.666.262,71 f 6.867.916,16 Inkomsten Grondbedrijf f A. B. Kosten van aanleg en uitbreiding 2.500,— 1.497,11 1.497,11 2.500,— Andere buitengewone ontvangsten B. r> r> 403.980,64 398.040,98 398.040,98 403.980,64 n n n f 7.274.396,80 4 065.800,80 4.065.800,80 7.274.396,80 f f Gezien Kosten van aanleg en uitbreiding. Totaal. f f f f f f f f h n n 9 n r n n n r> n n n n n n n 120,— 120,— Onvoorzien n n n n n t 2.500,— f 1.497,11 f 1.002,89 f 1.002,89 f f f 2.500,— f Gezien Meubelen Gereedschappen Rijwielen Kantoormachines Uitkeering van den gewonen dienst wegens afschrijving 501,29 75,98 305,62 Beschikbaar gesteld bij de begrooting. 1.350,— 375,— 405,— 250,— 120,— Na wijziging krachtens Raadsbesluit. Werkelijk bedrag. Totaal beschikbaar voor 1936. 848,71 299,02 99,38 250,— 501,29 75,98 305,62 Niet ineer benoodigd. Over te brengen naar de volgende begrooting. Werkelijk bedrag. Onverwerkt crediet op 1 Januari 1936. De Directeur, P. BAKKER SCHUT. De Directeur, P. BAKKER SCHUT. De Administrateur, Th. M. GUNDLACH. De Administrateur, Th. M. GUNDLACH. Verwerkt crediet in 1936. 1.350,— 375,— 405,— 250,— 120,— Restanten beschikbaar gebleven op 31 December 1936. Oorspronke lijk. C. Uitkeering aan de Gemeente wegens aflossing op leeningsschuldI

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 356