17 17 54 55 f. r VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. ACTIVA. PASSIVA. f 119.572.725.74l Transport f 40.462.805,80 X 5.697,74 f lil f 2.827,96 n C. 43.597.619,— 95.000,— n 27.979,24 'f 170.696. n f 60.588.287,— e. 50.761,04 78.740,28 n f r n 206.810,09 n h. 174,33 n i. i. 39.431,78 392.094,50 728.831,56 438.213,— n 1.963.687,17 j. 531.397,87 1.758.331,3' T) XI f 7.681.256,62 27.436.792,73 836.060,29 8.517.316.91 n XII f 1.004,27 f 810.333,58 n IV 90.799.100,48 n 20.308,78 n A. f 84.484,92 e. 25.500,— n r f 129.848.371,03 Transporteeren f n n n f n n 750.506,71 2.301.761,42 n n n n n n C. d. e. 316.000,— 20.737,06 305.101,19 445.405,52 T n 1.527.552,57 2.389,09 III. Woningbouwvereenigingen. a. Depot Annuïteiten b. Saldo Rekening-Oourant c. Depöt in effecten d. Verschuldigde rente f 17.903.380,64 n T n T) 9.471.753,23 15.913,04 31.354,61 14.013,50 377,71 55.525,60 906.584,34 305.101,19 45.530,55 21.758,26 4.039,66 132.503,52 14.999,27 f 31.281.70 19.479,34 A. a. b. f 5.152.043,25 2.529.213,37 5.775.538,— 11.044.434, - 51,41 1.030,— 107.770,13 261.283,05 270.002,56 278.000,— 1.047,97 a. b. c. d. 6 370,— 116.354,92 f 131.261.906,28 Gemeente ’s-Gravenhage, Reservefondsen. Reservefondsen Grondbedrijf Erfpachtsfonds Algemeen. Voor kosten Grondbedrijf Voor huren, erfpachten en boeten Grondbedrijf Voor te vorderen rente Werken uitgevoerd voor rekening van de Gemeente en anderen Diverse Debiteuren. 1. Debiteuren niet afgewikkel de verkoopen 2. Overige debiteuren Gemeente ’s-Gravenhage, Gemeen- te-ontvanger Reservefondsen ter zake van den Wo- I ningbouw en de Woningexploitatie en het onderhoudsfonds Algemeen. a. Waarborgsommen Diversen. b. Waarborgsommen straataanleg voor derden c. Overwaarde op in effecten ge deponeerde waarborgsommen Transporteeren Transport Geld en geldswaarden. Kasi Kleine kas van de Contrölewo- j ningenI Wisselgeld AmbtenarenI Postcheque- en Girodienst Geldleening gemeente ’s-Graven- hage Geldleening u/g N. V. Gemeen schappelijk Eigendom N. V. Vondelstraat: Leening I: uitgekeerdI Leening II: uitgekeerd. uit te keeren g. Belegd kapitaal Storting canons in eens Belegd kapitaal van het extra- afschrijvingsfonds Effecten gedeponeerd bij den Ge- meente-Ontvanger 1. Effecten ter zake van waar borgsommen en woningbouw- I vereenigingenf 2. Effecten van de Gemeen schappelijke Fondsen I en II 3. Overige effecten Schulden. I. Grondbedrijf. A. Leeningsschulden. a. Schuld op Gronden b. Schuld op Bouwterreinen Schuld op Uitgegeven terrei nen d. Schuld op Verkochte terrei nen (onafgewikkelde ver koopen) B. Diversen. Huren, erfpachten enz. ten bate van 1937 f. Leeningsrente g. Waarborgsommen voor erf pachten h. Waarborgsommen voor huren Waarborgsommen voor ver koopen j. Verkoopsommen: 1. te storten verkoopsommen 2. overige verkoopsommen k. Verschuldigde rente l. Grondlasten en Diversen m. Aanlegkosten, aflossing en diversen II. Centraal Woningbeheer. a. Rijksvoorschotten b. Leeningsschulden c. Inkomsten ten bate van 1937 d. Glasverzekering e. Waarborgsommen f. Rente

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 358