17 17 57 56 pER 31 DECEMBER 1936. VERKORTE INVENTARIS 285,70 j VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. PASSIVA. ACTIVA. f f 131.261.906,28 f f 129.848.374.0? f. n 159.000,— n 157.000,— 9.859,78 •n n j. 9.892,49 n 23.256,38 I n l. I. n 170,24 n 7.442,95 n 159.832,32 f 1.122.568,33 B. r. f 302.875,74 201.282,59 s. •n 201.282,59 t. 31.543,98 31.543,98 535.702,31 535.702,31 w V JVoo verschuldigde onkosten XIII Vooruit betaalde onkosten f 132.924.599,25 Gezien: Afschrijvingen. Aanschaffingswaarde. OMSCHRIJVING VAN HET ACTIEF. f f f f f f f f n 999,71 n n f 102.785,56 f 110.742,53 f 161.404,88 f 1.790,25 f f 9.747,22 f 1.497,11 f 272.440,55 f 1.790,25 n n n n 1.658.270,64 4.422,33 n n n n n n n f 178.884,72 r> n n r> n r> n n r> n n n n v n n n n n n n r> n n n n Boekwaarde op 31 December 1936. n T) rt T> Gebouwen Instrumenten, gereedschappen enz Rijwielen Meubelen Kantoormachinee Automobielen De Directeur, P. BAKKER SCHUT. 10.186,82 648,39 72.526,04 8.252,08 1.942,50 Vermeerdering in 1936. 2 8 20 5 15 20 De Administrateur, Th. M. GUNDLACH. Afschrijving in 1936. 3.577,70 820,59 129,68 3.642,88 1.187,87 388,50 51.058,82 5.632,88 288,44 47.613,07 4.983,82 1.165,50 174,33 453.542,58 202.489,25 657,81 19,58 15.789,12 735,54 55.— Totaal afgeschreven op 31 December 1936. 11. i. Op 1 Januari 1936. 178.884,72 9.750,30 692,77 73.374,75 7.502,37 1.942,50 299,02 99,38 848,71 250,— 127.825,90 4.117,42 404,33 25.761,68 2.518,55 777,— 735^54 55,— 999J1 47.481,12 5.547,83 213,76 43.970,19 4.795,66 777,— 3.071.251» 4.97X881 f 23^924599$ m. n. o. P- q. r f 2.535.549,04 I Op 31 December 1936. Transport Depot erfpachten Woningbouw- vereenigingen g. Depót hypothecaire geldleening Verhaal van pensioensbijdragen Voor huren, enz. terzake van de exploitatie door de Stichting „Centraal Woningbeheer” N.V. „Meer en Bosch”, Rekening- i nniiro n f courantI k. N.V. „Ockenburgh”, Rekening- courant Garantiebedrag N.V. Voorburg- sche Waterleiding Maatschappij i en Gemeentelijk Electr. Bedrijf Exploitatie „De Voordes” I Exploitatie Crisisvolkstuintjes I Arbeidsloonenj Bedrijfskosten ten laste van 1937 Gemeente 's-Gravenhage, Reke- ning-courant B. q. Kapitaal en schulden van het ge meenschappelijk Fonds I r. Kapitaal en schulden van het ge meenschappelijk Fonds II s. Schulden van het Huurverlagings- fonds II Transport d. Depót straataanleg voor derden e. Verschuldigde rente f. Arbeidsloonen g. Gemeenschappelijk Fonds I, depót in effecten h. Gemeenschappelijk Fonds II, depót in effecten i. Extra-Afschrjjvingsfonds Rekening-Courant j. Vooruitbetaald door debiteuren k. Diverse crediteuren Werken uitgevoerd voor rekening van de Gemeente en van anderen m. Exploitatie „De Voordes” n. Exploitatie reclame objecten o. Exploitatie voormalige erfpachts- rechten p. Inkomsten van eigendommen niet Grondbedrijf Vermindering in 1936 wegens afboeking v. h. actief. I 116.354,92 9.460,97 85,70 380,88 2.301.761,42 i 22.248,92 520,09 j Totaal afgeschreven op 1 Januari 1936. i Vermindering in 1936 493,68 i 583,87 i 14,42 217,— 6.582,97 j Bezittingen en vorderingen van 1 het Gemeenschappelijk Fonds I If 302.875,74 Bezittingen en vorderingen van I het Gemeenschappelijk Fonds II Vorderingen van het Huurverla- gingsfonds II n f 272.147,41

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 359