17 17 59 58 REKENING VAN HET GRONDBEDRIJF VER 193»». Gewone dienst VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Gronden. BATEN. LASTEN. Gronden. Totaal. Totaal. f 4.495,41 of f 4.359,48 f 2.249,1 1 f 11.104,- ver f 142.321,34 f 44.864,92 f 28.917,88 f 68.538,54 Recognitiën 79,50 4,- 27,50 48,— n Verbeurde waarborgsommen 12.987,90 12.987,90 Straatbelasting n n i n r> 1.116.21 4.230,52 11.401,75 Erfpachten n r> 3.642.839,06 3.642.839,06 n 157,64 346.680,46 346.680,46 r> n 100,- n 34,66 17.549,41 17.549,41 n n n Y) Boeten 12.704,35 12.704,35 n n r> 51.240,66 2.884,24 771,34 54.896,24 n n n n 1,25 6,- 'l 11.539,- n 18.552.93 202,92 667.935,78 503.388,23 164.547,55 304.806,- 23.202,— 81.137,23 B 409.145,23 n n n n n 62.322,— 62.322,— n 7.976,87 467.420,66 1.765.432 - 2.461.967,66 229.115,— w n H 5.188,48 42.164,16 34.303,38 7.860,78 1.890.523,35 n r> n n 591.581,10 f 4.096.221^ Totaal f 4.959.547,42 f 271.744,47 f Totaal f 4.959.547,42 f 271.744,47 f 591.581,10 f 4.096.221,85 n n n n r> r> 16.748,54 !n n n n n n n Bouw terreinen. Uitgegeven terreinen. Bouw terreinen Uitgegeven terreinen. n n n 128.156,98 77.103,23 v> n n n n n n n n Vergoeding wegens gebruik van grond door de Stichting „Centraal Wo- ningbeheer” Bijzondere inkomsten: Rente van onbetaalde verkoop sommen Diversen Vergoeding wegens gebruik van grond ten behoeve van het Complex „Con- trölewoningen” Uitkeering van den Kapitaaldienst wegens bij te schrijven rente f 2.868,20 52.028,04 16.547,25 30.095,27 530,46 568.74 18.91 755, W 302,— 244,15 Leeningsrente ter zake van: Geldleeningen (geconso lideerd) f 2.248.730,58 Idem (ongeconsolideerd) Rijksvoorschotten Kapitaal-rekening„Stor- ting canons in eens” 375,— 2.583,90 12,94 4.432,88 9.870,11 17.951,26 10.996,— 967,46 10.994,75 961,46 Volkshuis- f 11.811,11 21.481,47 530,46 3.152,64 26.575,— 48 333,31 530,46 475,— 3.152,64 66,51 5.188,48 11.539,— 302,— 19.000,— 286,78 n T n r> Aandeel Algemeene kosten van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Salarissen Provisie Kosten van taxatie Opmetingskosten Assurantiekosten Reclame- en advertentiekoeten Diversen: Tegemoetkoming aan huurders Algemeen Nadeelig saldo op de exploitatie van de spoorwegaansluitingen Laak haventerreinen Reserve voor dubieuse debiteuren Beheerskosten der Gemeente Rente van het „Vrjj-kapitaal der Gemeente” Opbrengst van verhuurde pacht© eigendommen I itkeering van een gedeelte van het saldo der „Uitgegeven terreinen” tot dekking van rente op de catego rieën „Gronden” en „Bouwterreinen” I itkeering van den Kapitaaldienst wegens ten laste van dien dienst gebracht: aandeel Algemeene kosten Dienst der Stadsontwikkeling en vesting aandeel salarissen Provisie opmetingskosten reclame- en advertentie kosten 1.890.523,35 Kosten van onderhoud Grond-, waterschaps- en polderlasten Grondlasten, enz. f 20.745,90 Verhaald op derden 4.415,50 f 16.330,40 418,14 Batig saldo der „Uitgegeven terrei nen”, waarvan te bestemmen tot ge deeltelijke dekking van rente op de categorieën „Gronden” en „Bouw terreinen” f 667.935,78 Aan de Gemeente uit te keeren batig saldo 1.222.587,57

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 360